Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη εννιά (9) υδρονομέων 2020

By 13-04-202028 Απριλίου, 2021No Comments

Χανιά  7/4/2020

Αρ.Πρωτ.: 2736

ΑΔΑ: 6Υ03ΟΕΨΡ-557

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),

2. Την υπ’ αριθ. 225/12-03-2020 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ: 6ΕΤΕΟΕΨΡ-ΑΓ6), με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού υδρονομέων άρδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2020 των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου,

3. Την υπ’ αριθ. 2280/17-03-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων οικονομικού έτους 2020,

4. Την υπ’ αριθ. 2658/27-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΙ9ΟΡ1Θ-5ΘΦ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2020 για τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 13/04/2020 (Μ. Δευτέρα) έως και τις 21/04/2020 (Τρίτη), στο Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές Χανίων, υπόψη κας Κωνσταντίνας Ειρηναίου.

  • Αριθμός θέσεων

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με την υπ’ αριθ. 225/12-03-2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου σε εννέα (9) άτομα.

  • Αρδευτική περίοδος

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με την υπ’ αριθ. 225/12-03-2020 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/5/2020 έως 31/10/2020.

  • Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να επιλεγεί κάποιος ως υδρονομέας άρδευσης πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου.

  • Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην: Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

1) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980) ή Τριταξίου Γυμνασίου.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

5) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα σε εύλογη προθεσμία από το διορισμό του, διαφορετικά απολύεται χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

  • Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2020.

  • Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

  • Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και ανάρτησή της στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. (www.deyach.gr).

  • Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, αρμόδια κα Κωνσταντίνα Ειρηναίου.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μόνο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού, υπόψη Κας Κωνσταντίνας Ειρηναίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210-36270),

β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση protocollo@deyach.gr.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr).

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

Για λήψη της αίτησης και των σχετικών εντύπων, κάντε κλικ στο σύνδεσμο από κάτω :

Απόφαση Δ.Σ. 225/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (9) υδρονομέων

Αίτηση Πρόσληψης Υδρονομέων 2020

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Άνδρες)

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Γυναίκες)

Close Menu