Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό υπάρχοντος συστήματος SCADA 4ος 2013

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 22/4/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2119
ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΟΕΨΡ-ΖΣΕ 

      Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με βάση την υπ’ αριθμ. 83/2013 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας και Εγκατάστασης: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος Τηλεμετρίας (SCADA) της πόλης των Χανίων».

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 59/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/17/ΕΚ, του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)» (συμπληρωματικά του Π.Δ 118/2007).

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στην ΔΕΥΑ  αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι, επίσης, τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Στην περίπτωση συμπράξεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανέρχεται σε 7.380,00 €. Ο χρόνος υλοποίησης της Προμήθειας και Εγκατάστασης είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι η Πέμπτη 23-5-2013 και ώρα 12.30 μ.μ. Αντίγραφα των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, αρμόδιος κ. Λεμονής Δημήτρης, τηλ. 2821036256, έως και την Παρασκευή 17-5-2013. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο. Η αναλυτική Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. http://www.deyax.org.gr/.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε (για να διαβάσετε) τα τεύχη της διακήρυξης σε μορφή PDF πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάνοντας κλίκ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε τον φάκελο Προκηρύξεις και στην συνέχεια επιλέγουμε τον φάκελο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος Τηλεμετρίας (SCADA) της πόλης των Χανίων». Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.

Close Menu