Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου παραχώρησης χρήσης δικτύων & εγκαταστάσεων Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων 4ος 2014

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 15/4/2014

Αριθ. Πρωτ.: 2446

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

      Σήμερα Τρίτη 15-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκης Αποστολάκη και τον κ. Ιωάννη Βλαβογιλάκη – Πρόεδρο του Δ.Σ. και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η  σύμβαση για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων, ενώ παρόντες ήταν επίσης και ο κ. Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης – Αντιδήμαρχος Χανίων, ο κ. Ιωάννης Μαργαρώνης – Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Χ. καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Κλεάνθη Βογιατζάκη και κ. Αντώνης Σαμιωτάκης.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Ανώνυμη Εταιρεία ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. έχει αναλάβει τη Διοίκηση και Διαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων. Στα πλαίσια αυτής της διαχειριστικής της αρμοδιότητας, η ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. είχε αναλάβει μεταξύ άλλων την υδροδότηση και την παροχή  αποχέτευσης στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου, τον ανά δίμηνο καθορισμό του ύψους της δαπάνης ύδρευσης και αποχέτευσης και την είσπραξη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση, για τα οποία μάλιστα η ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. είχε συνάψει σχετική σύμβαση με το Δήμο Χανίων, ενώ από το Δ’ τρίμηνο του 2011 η αρμοδιότητα υδροδότησης της περιοχής της Σούδας ανατέθηκε από το Δήμο Χανίων στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Επειδή η ΒΙΟΠΑ ΑΕ αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στην συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης καθώς και στην συντήρηση και λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού, με την υπογραφείσα σύμβαση συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής βασικά σημεία:

 

– Αναφορικά με τις υποδομές:

1. Η ΒΙΟ.ΠΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε., παραχωρεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση τις κοινόχρηστες και κοινόκτητες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και την αποχέτευση του Βιοτεχνικού Πάρκου, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, ήτοι τη Δεξαμενή υδροδότησης, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, την Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (χημικό εργαστήριο), τη δεξαμενή ύδατος και τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, προς το σκοπό της λειτουργίας, της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, της βελτίωσης και της αποκατάστασης βλαβών σε αυτά.

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα είναι εφεξής αποκλειστικά υπεύθυνη:

Α) για τη συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών των ανωτέρω δικτύων και εγκαταστάσεων, τις οποίες θα πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο με δικές της δαπάνες και προσωπικό.

Β) για τις υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. αναφορικά με τις υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης αμέσως μετά την εξόφληση των προηγούμενων οφειλών από την ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.

Γ) να επιμελείται για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σχετικά με τη δεξαμενή νερού,  αφού αυτό είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, αλλά και η πυρασφάλεια του Βιοτεχνικού Πάρκου.

Δ) Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών σε περίπτωση περαιτέρω επέκτασης των εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

– Αναφορικά με τους καταναλωτές:

1. Η ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. μεταβιβάζει στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την πλήρη κυριότητα επί των μετρητών κατανάλωσης ύδατος ("ρολόγια νερού") των εγκατεστημένων εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου και υδροδοτούμενων επιχειρήσεων, καθώς και του μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι Δ.Ε.Η.) που βρίσκεται εντός της δεξαμενής ύδατος.

2. H οφειλή των μέχρι σήμερα εκδοθέντων λογαριασμών υδροδότησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ., που αφορούσε την κατανάλωση νερού του κεντρικού υδρομετρητή του ΒΙΟ.ΠΑ. για το διάστημα από το Δ’ τρίμηνο 2011 μέχρι και το Δ’ τρίμηνο 2013, ύψους 53.079,50, η οποία αποτελεί και ισόποση απαίτηση της ΒΙΟ.ΠΑ Α.Ε. από τις εγκατεστημένες σήμερα επιχειρήσεις, μεταβιβάζεται και εκχωρείται για είσπραξη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί σχετική κατάσταση από την ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε. στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με τα ονόματα των επιχειρήσεων και το ποσό που κάθε μία οφείλει. Τα ποσά που αναγράφονται στην κατάσταση αυτή, αφορούν έξοδα υδροδότησης, συντήρησης και λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, δαπάνες ηλεκτροδότησης στη Δεξαμενή κ.λ.π., θα χρεωθούν ως προηγούμενη οφειλή στους λογαριασμούς νερού που θα εκδοθούν για το Α’ τρίμηνο 2014 για κάθε μία εγκατεστημένη  επιχείρηση στα όρια του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων. Η κατάσταση δε αυτή, με την κατανομή των οφειλών των επί μέρους επιχειρήσεων, έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΒΙΟΠΑ ΑΕ, η οποία εκχωρεί αυτές της τις απαιτήσεις για είσπραξη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Όπως δήλωσε η κ. Νίκη Αποστολάκη: «σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος συνεργασίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με τους επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων, προς τους οποίους ουσιαστικά διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους και ευελπιστούμε στην άριστη συνεργασία μεταξύ μας, προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης στο Δήμο Χανίων»,

ενώ ο κ. Ιωάννης Βλαβογιλάκης τόνισε ότι: «αυτή η συμφωνία και η υπογραφή της σύμβασης είναι μια επιθυμία μας εδώ και αρκετά χρόνια και γι’ αυτό επιθυμώ να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μου τόσο προς το Δήμαρχο Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη για την αμέριστη συμπαράστασή του στην επίλυση του αιτήματός μας, όσο και προς την κ. Νίκη Αποστολάκη για την έμπρακτη και ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όποτε αυτά παρουσιάστηκαν αλλά και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, καθώς και προς τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Χ. κ. Μαργαρώνη για την σθεναρή υποστήριξή του στην επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος για το ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, έτσι ώστε να είμαστε πλέον δικαιολογημένα αισιόδοξοι ότι θα συνεχιστεί η κανονική λειτουργία και θα διασφαλιστεί η αναπτυξιακή πορεία του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων, ιδιαίτερα σε μια πολύ δύσκολη εποχή».

Από πλευράς του ο κ. Ιωάννης Μαργαρώνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επιτέλους ένα πρόβλημα πολλών χρόνων, που ουσιαστικά απειλούσε τη λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων, ενός από τα λίγα στη χώρα μας και πάντως του μοναδικού μέχρι στιγμής στα Χανιά, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Χανίων, του Ε.Β.Ε.Χ., της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., λύνεται επιτέλους οριστικά, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί έτσι η συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας για το προσωπικό που απασχολούν και τελικά ωφελείται η τοπική οικονομία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο».

Close Menu