Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Εκπόνησης Μελέτης Επέκταση & βελτίωση-ξήρανση & διάθεση ιλύος εγκατ.επεξεργ.λυμάτων Χανίων

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

"Επέκταση και Βελτίωση – ξήρανση και διάθεση ιλύος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων". 

Χανιά 16/10/2008 

Αριθ. Πρωτ.: 3133

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17

Για λήψη των σχετικών αρχείων κάντε κλίκ εδώ 

 

Ι ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Ι.1) α. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(-α) επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Κυδωνίας 29, 731 35, Χανιά, Υπόψη: κ. Κώστα Στεργιάννη, Τηλ. +28210-36.220, email: info@deyax.org.gr, Φαξ: +28210-36.288

β. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Κυδωνίας 29, 731 35, Χανιά, Υπόψη: κ. Μιχάλη Καβρουλάκη, Τηλ. +28210-36.244, email: info@deyax.org.gr, Φαξ: +28210-36.288.

γ. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Όπως διεύθυνση σε σημείο Ι.1.β, Υπόψη κα. Μαρίας Ζουρίδη

δ. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Όπως διεύθυνση σημείο Ι.1.β, Πρωτόκολλο Υπηρεσίας

Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(-ες) δραστηριότητα(-ες): Ύδρευση

ΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙ.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα  φορέα: «Επέκταση και βελτίωση-ξήρανση και διάθεση ιλύος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Χανίων»

ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσίας:12, Κύριος τόπος παροχής: Χανιά, Κωδικός NUTS:GR434

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία- πλαίσιο

ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της (των) αγοράς(ών):

Μελέτη επέκτασης και βελτίωσης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων για να μπορεί να εξυπηρετεί 169.372 ισοδύναμους κατοίκους από 117.765 που εξυπηρετεί σήμερα. Μελέτη μονάδας ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

ΙΙ).1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 71323200

II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημόσιων συμβάσεων (Government Procurement Agreement): Ναι

ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν  υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι

ΙΙ.2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η’ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α: 583.542,42 ευρώ.

Η αμοιβή ανά μελετητικό πτυχίο επιμερίζεται ως εξής:

κατηγορία 13 (μελέτες υδραυλικών έργων): 228.583,75 ευρώ

κατηγορία 09 (μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων): 172.184,25 ευρώ

κατηγορία 08(μελέτες στατικών έργων): 121.044,82 ευρώ

κατηγορία 18 (μελέτες χημικοτεχνικών έργων): 31.174,52 ευρώ και

κατηγορία 27 (μελέτες περιβαλλοντικών έργων) 23.908,25 ευρώ

6.646,73€ για μελέτη ΦΑΥ-ΣΑΥ

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι

ΙΙ.3) Διάρκεια  ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Διάρκεια σε μήνες: συνολικά 14 (από την ανάθεση της σύμβασης)

ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΙΙΙ.1 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Εγγύηση συμμετοχής:11.670,85 ευρώ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης για τον ανάδοχο.

ΙΙΙ.1.2.) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις που τους διέπουν: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέας με 556.920€ και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ με 137.495,48€ (μαζί με ΦΠΑ). Προβλέπονται τμηματικές πληρωμές με την πρόοδο των εργασιών ανά στάδιο μελέτης.

ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Δεν υποχρεούται να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/05.

ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεσης της σύμβασης: Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/05: "Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΙΙΙ.2 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων έχουν ως ακολούθως: Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων με αριθμούς 1 έως 6, 8 και 9.

 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 7 και 10 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισμού του μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις].

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5) Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

6) Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.

7) Αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

8) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.

9) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.

10) Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών.

Στις περιπτώσεις 1 έως 5, 7 και 10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στο Τεύχος της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

1) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία:

– πτυχίο κατηγορίας 13 (μελέτες υδραυλικών έργων) τάξεως Γ’ ή Δ’ ή Ε’

-πτυχίο κατηγορίας 09 (μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων) τάξεως Δ’ ή Ε’

-πτυχίο κατηγορίας 08 (μελέτες στατικών έργων) τάξεως Δ’ ή Ε’

-πτυχίο κατηγορίας 18 (μελέτες χημικοτεχνικών έργων) τάξεως Γ’ και

-πτυχίο κατηγορίας 27 (μελέτες περιβαλλοντικών έργων) τάξεως Β,

2) προέρχονται από χώρες – μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών

 αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1, ή

3) προέρχονται από χώρες – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών- Εταιρειών/ Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

-Για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας.

-Για την κατηγορία μελέτης 09, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και δύο στελέχη 4ετούς εμπειρίας.

-Για την κατηγορία μελέτης 08, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας και δύο στελέχη 4ετούς εμπειρίας.

 -Για την κατηγορία μελέτης 18, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας.

 -Για την κατηγορία μελέτης 27, ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κατηγοριών πτυχίων, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις των δικαιούμενων να συμμετέχουν, διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόμενου, αποκλείεται. Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Αναλυτικής Προκήρυξης που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανό­τητα:

   ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ως ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων προσό­ντων:

(α) Να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμ­βάσεις του υποψήφιου Φυσικού ή νομικού προσώ­που, κατά την τελευταία δεκαετία.

Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω εί­δη μελετών, ανά κατηγορία:

– Για τις κατηγορίες 13 ή 09: Μια (1) του­λάχιστον μελέτης Εγκαταστάσεων Λυμάτων με αναερόβια χώνευση της ιλύος δυναμικότητας άνω των 75.000 ισοδύναμων κατοίκων, σε στάδιο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής.

– Για την κατηγορία 08: Μια (1) τουλάχιστον μελέτης σε στάδιο οριστικής μελέτης κλειστών κελυψωτών κατασκευών (πχ. Χωνευτών, σιλό κτλ.) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

(β) Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το παρακάτω ε­ξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «Ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τε­χνικής Προσφοράς:

β1. Ένα μηχανικό με υπερεικοσαετή  επαγγελματική εμπειρία, με εμπειρία σε μελέτες μονάδων ξήρανσης της ιλύος.

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της Αναλυτικής Προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.

ΙΙΙ.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα: Όχι

ΙΙΙ.3 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΙΙ.3.1) Η παροχή της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Ναι. Σύμφωνα με το ο­ριζόμενα στο Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και ε­κτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελε­τών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν το όνομα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Ναι

IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1 ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται κατωτέρω:

1) Πληρότητα και αρτιότητα εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2) Η αποτελεσματικότητα της προταθείσας έκθεσης μεθοδολογίας (στάθμιση 40%) και η οργανωτική ικανότητα της προταθείσας ομάδας μελέτης (στάθμιση 60%) (βαρύτητα 40%)

3) Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

IV.2.2 Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι

IV.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας

ΙV.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (εύεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ): Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση  εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 19/11/2008, Ώρα:14:00 ,

Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Ναι. Τιµή: 20 ευρώ

Όροι και τρόπος πληρωμής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού της Αναλυτικής Προκήρυξης και τα τεύχη που  τη συνοδεύουν (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Φάκελος Έργου εκτός από τα στοιχεία 7 και 8 αυτού), στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προ­σφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 27/11/2008, Ώρα:10:00

IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία (ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά                 .

IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ι­σχύος της προσφοράς:

Διάρκεια σε μήνα(ες): έξη (6)(από την ανάθεση της σύμβασης)

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα  των προσφορών:

Ημερομηνία 27/11/2008, Ώρα: 10:00,Τόπος: Όπως Ι.1.α.

Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Άτοµα που επιτρέ­πεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προ­σφορών: Ναι. Επιτροπή διαγωνισμού και νόµιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VΙ.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δηµόσια σύµβαση: Όχι

VΙ.2) Σύμβαση(εις) που σχετίζεται(ονται) με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά τα­µεία: Όχι.

VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες:

1) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών μέχρι και (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς και μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 2) Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο τεύχος «Προκήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

3)Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα (http://www.deyax.org.gr/)

VI.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Κυδωνίας 29, 731 35, Χανιά, Τηλ. +28210-36.220,  Φαξ: +28210-36.288, email: info@deyax.org.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.deyax.org.gr.

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών: Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη. Συγκεκριμένα ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

1) κατά των όρων της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η ένσταση κατατίθεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2) κατά των πρακτικών της Επιτροπής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

(α) κατά του Πρακτικού Ι ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής εντός 5 εργάσιμων ημερών,

(β) κατά του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγηση τεχνικών προσφορών εντός 10 ημερολογιακών ημερών και

(γ) κατά του Πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των Πρακτικών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως VI.4.1

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 15/10/2008.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Close Menu