Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόσληψης Ηλεκτρολόγου Οκτώβριος 2009

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments
Χανιά 27-10-2009
Αριθ. Πρωτ.: 3398  
  
  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   1 / 342 Μ / 2009

 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ XANIΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Χανίων του Νομού Χανίων προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

α/α

Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση θέσεων

(1)

 

 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

1

1

Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά ειδικότητα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, παραπλεύρως. Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1  του ν.2431/1996.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β΄ Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151.80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 2. Να έχουν  γεννηθεί έως και το έτος 1988. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κατώτατο όριο ηλικίας ορίστηκε με βάση το έτος 2009, γιατί η εικοσαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα λήγει οπωσδήποτε εντός του έτους 2009. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α , έστω και αν το αδίκημα  αυτό έχει παραγραφεί. γ)  Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ)  Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν  παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, θέση μία (1)

α/α  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Κύρια   Προσόντα

(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα (Επικουρικοί πίνακες κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ, εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο του κύριου πίνακα)

1ος

2ος

1

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

2

 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X

3

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Χ

Χ

 

4

 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X

 

 

 

 

5

 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) και υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Δημαρχείο Χανίων, Τ.Κ. 73135, Χανιά Κρήτης, (αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: α) κ. Πέτρος Ζησάκης, Προϊστ/νος Τμήματος Προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Χ., τηλέφωνο: 28210 36284, β) κ. Γεώργιος Δουλουφάκης, Δ/ντής Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ., τηλέφωνο : 28210 36270 και γ) κ. Μιχαήλ Καβρουλάκης, Προϊστ/νος Η/Μ Τμήματος Δ.Ε.Υ.Α.Χ., τηλέφωνο: 28210 36244). Το έντυπο της αιτήσεως (ΔΕ: 193Φ) διατίθεται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αιτήσεως: α) Από την  επιλογή του αρχικού  menu «Έντυπα Αιτήσεων» – «Διαγωνισμών Φορέων» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/). β) από την  κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας  http://www.kep.gov.gr/  και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ»  – «Διαγωνισμών Φορέων». Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) που αποστέλλεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Προκήρυξη αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 392/19-08-2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

2. Ανάρτηση ολόκληρης  της προκήρυξης έχει γίνει: 

α) στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων,  οδός Κυδωνίας 29, Δημαρχείο Χανίων, β) στα γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και γ) στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης / Δ/νση Τ.Α. και Διοίκησης Ν. Χανίων, οδός Α. Παπανδρέου 100, Χανιά.

3. Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.: http://www.deyax.org.gr/ στη Λίστα Επιλογών ‘’Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου”, στην αριστερή ή στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.

Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ της προκήρυξης σε μορφή pdf θα πάτε στο αριστερό κάθετο μενού της οθόνης που γράφει "Αρχεία προς Λήψη" και στην συνέχεια θα επιλέξετε τον φάκελο "Προκηρύξεις" όπου και θα βρείτε το ΦΕΚ σε μορφή PDF στο κάτω μέρος.)

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

Αντιδήμαρχος Χανίων – Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Close Menu