Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού έργου “Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου” 3ος 2014

By 12-05-2017April 8th, 2021No Comments

etpa espa_

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

Χανιά  24-3-2014

Αριθμ.Πρωτ. 1917

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΕΨΡ-9ΡΔ

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

        1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», με προϋπολογισμό 1.193.100,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 817.445,18 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 135.235,23 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια μελέτης) από τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά 73300, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 και ώρα 1:30 μμ με την καταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 36240, FAX επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βλησίδη. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) ή στην 4η τάξη (για έδρα επιχείρησης εντός νομού) ή Κ/Ξ 1ης τάξης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2 ή 1η τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) ή στην 2η τάξη (για έδρα επιχείρησης εντός νομού) ή Κ/Ξ Α1 τάξης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.054,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ.

Η Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ

Νίκη Αποστολάκη

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά τεύχη πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάντοντας κλίκ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε Προκηρύξεις και τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 3ος 2014” με επεξήγηση ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.

 

Close Menu