ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 3.550.000,00 €

Χρηματοδότηση

Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.