Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός” 1ος 2020

By 31-12-2019March 6th, 2023No Comments

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός” 1ος 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: Ω7ΩΝΟΕΨΡ-ΥΞΖ
Αριθ. Πρωτ. 10336
Χανιά: 24/12/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή.

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

  Επωνυμία :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

  Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά

  Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά)

  Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36253

  Φαξ. : 28210 36288

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyach.gr

  Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr

  Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αγγελική Σταθοπούλου

2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί

Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Κωδικός CPV : 45232420-2

4. Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ

5. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά)

6. Αντικείμενο Σύμβασης

Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή και προσαγωγή των λυμάτων του βορειοδυτικού τμήματος της Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στο ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία αντλιοστάσιο Α42 (περιοχή παραλίας Καλαθά). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και συγκεκριμένα αγωγούς φυσικής ροής συνολικού μήκους περίπου 37.200 μ. και καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 9.300 μ., τα απαραίτητα κεντρικά φρεάτια επίσκεψης και τις παροχετεύσεις (το κόστος τους δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη). Επίσης, περιλαμβάνονται συνοδά έργα των αγωγών αποχέτευσης και συγκεκριμένα τεχνικό εξόδου ρέματος στο Σταυρό, αναχώματα διευθέτησης στο ρέμα Τερσανά και τροποποίηση τμήματος της ερυθράς υφιστάμενης δημοτικής οδού στην περιοχή Τερσανά.

7. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 8.970.000,00 €. Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10. Διάρκεια Σύ­μβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

11. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr.

12. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 11/02/2020 και ώρα 10:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Ορίζεται η 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00.

14. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 179.400,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έως 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

15. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ και το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39172/27-07-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΓΩ0465ΧΘ7-ΛΙΝ) για ένταξη του έργου και την από 29-05-2019 Σύμβαση επενδυτικού δανείου σε ΔΕΥΑ μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της ΔΕΥΑΧ.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

16. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

17. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της οικείας διακήρυξης.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 5η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

18. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

19. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

20. Διαδικασίες προσφυγής

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

21. Ημερομηνία αποστολή για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19-12-2019

22. Άλλες πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Χρυσή Χατζηδάκη

  Για να δείτε τα Αρχεία προς λήψη πατήστε εδώ.

Close Menu