Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων 2020

By 16-07-2020April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΨΡΙ4ΟΕΨΡ-ΞΙ7
Αριθ. Πρωτ. 5615
Χανιά: 15/07/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων» εκτιμώμενης αξίας 88.600,00€ χωρίς ΦΠΑ.- Κ.Α.Ε. 6264-119 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων cpv 42122000-0, χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε /Εθνικοί Πόροι, (Υποέργο 4 “Προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων” του έργου ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ 10.000 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) με Κ.Α 2009ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ 002 (Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης 166706/20-7-2018), με Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό 1.772,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί η Προμήθεια, υποχρεούται μετά το τέλος των εργασιών και της οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΧ, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (Άρθρο 302 παρ.2 Ν.4412/2016 υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 1.000,00€ ισχύος τουλάχιστον για (12) δώδεκα μήνες από της εκδόσεώς της, διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή/και των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 15/07/2020. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 16/07/2020. Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu