Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη για την “Πλήρωση μίας (1) θέσης για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.”

By 27-02-2018No Comments

Προκήρυξη για την “Πλήρωση μίας (1) θέσης για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 

Χανιά: 15/02/2018

Αριθ. Απόφ. Δ.Σ.: 74
ΑΔΑ: 6ΑΡΧΟΕΨΡ-ΑΥΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣTHΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.920 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

 Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Το άρθρ. 1 ν. 4483/2017, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρ. 1 ν.1069/1980. 2) Το Π.Δ 524/1981 «περί σύστασης παρά των Δήμω Χανίων ενιαίας Επιχειρήσεως Ύδρευσης και Αποχέτευσης υπό την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων», το Π.Δ 523/1985 περί προσαρμογής της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Χανίων και του Π.Δ 354/1993 περί συστάσεως ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διακοινοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Ακρωτηρίου Χανίων». 3) Τη με αριθμ. 119/2011 απόφαση του Δήμου Χανίων, (ΦΕΚ 720/29-04-2011 Τεύχος Β’) περί σύστασης (αρθρ.1) ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης υπό την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων». 4) Το άρθρ. 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) περί ύπαρξης θέσης Νομικού Συμβούλου και των υποχρεώσεων αυτού. 5) Τη με αριθμ.487/2017Απόφαση ΔΣ. ΔΕΥΑΧ περί σύστασης σε σώμα. 6) Τη με αριθμ. 51/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ για την αναγκαιότητα παροχής Νομικών υπηρεσιών διάρκειας  ενός (1) έτους. 7) Το άρθρ. 36 του Κ.Δ (4194/2013) αναφορικά με την περιγραφή του έργου του δικηγόρου. 8) Το άρθρ. 43,του Κ.Δ.Ν  (4194/2013) περί της διαδικασίας πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Δικηγόρου για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο οποίος θα απασχολείται με σύμβαση ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών, διάρκειας 1 έτους. Για τον ανωτέρω υπάρχει υποχρέωση για τακτική φυσική παρουσία στην έδρα της Επιχείρησης στα Χανιά και να έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης δικαστηριακών και λοιπών νομικών εργασιών της Επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.920 Ευρώ πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους, όπως προκύπτει με την με αριθμ. 51/2018 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Α. Οι υποχρεώσεις – Αντικείμενο απασχόλησης του Νομικού Συμβούλου (ενδεικτικά):

 1. Η υπεράσπιση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών.

 2. Η κάλυψη εισηγήσεων προς το Δ.Σ α) για έναρξη και κατάργηση δίκης, β) εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, γ) συμβιβασμούς, δ) αναγνώριση απαιτήσεων, ε) λύση συμβάσεων, στ) παραίτηση από αγωγή και ένδικα μέσα, η) αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, θ) χάραξη πορείας της δίκης και διαιτησίας και γενικά οποιοδήποτε θέμα νομικής ή δικαστικής φύσης.

 3. Η κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων, νόμων, διαταγμάτων, επεξεργασία εσωτερικών κανονισμών που συντάσσονται από την Υπηρεσία.

 4. Η παρακολούθηση, καθοδήγηση και έλεγχος για την προάσπιση και επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

 5. Η σύνταξη, ανανέωση, καταγγελία των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

 6. Η καθοδήγηση με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές των υπηρεσιών της υπηρεσίας σε απλά ζητήματα.

 7. Η νομική κάλυψη των υπαλλήλων της εταιρείας για δικαστική πράξη κατά την άσκηση εντεταλμένης υπηρεσίας όταν διώκονται.

 8. Υποχρέωση Διατήρησης Εμπιστευτικότητας

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πενταετίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Αστικό Δίκαιο ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή στο Διοικητικό Δίκαιο.

 2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

 3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελείωσε δικαστική συμπαράσταση.

 4. Μη ύπαρξη κωλύματος κατά τις διατάξεις  του Κώδικα Δικηγόρων.

 5. Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον (1) επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. Αιτήσεις –Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της Προκήρυξης ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πλήρωση της θέσης (Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανίων), η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

Δ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης. Εφόσον από τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος προκύπτει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση Επιχείρησης με ανάλογο αντικείμενο, τότε προσκομίζεται επιπλέον συστατική επιστολή ή σχετική βεβαίωση. 

2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ για τους άνδρες υποψηφίους.

5. Ποινικό Μητρώο.

6. Αντίγραφο του πτυχίου Νομικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής , θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα. (ΔΟΑΤΑΠ).

7. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Αστικό Δίκαιο ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή το Διοικητικό Δίκαιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής , θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα. (ΔΟΑΤΑΠ).

8. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου  από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψηφίου, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

9. Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κ.Δ, δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία , αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.  

11. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

Ε. Λοιπές πληροφορίες

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ειδικότερα, ο υποψήφιος: (α) Πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση του, σε πρωτότυπο ή σε φωτοτυπικό αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομισθούν , τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. (β) Δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωσης αυτής ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τυποποιημένο έντυπο  – Υπόδειγμα αιτήσεως δεν διατίθεται από την Δ.Ε.ΥΑ.Χ. και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο. (γ) Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου από δημόσια αρχή. (δ) Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. (ε) Η επιλογή του δικηγόρου θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρ. 43 2 β Ν. 4194/2013. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Εντός 30 ημερών από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Για την επιλογή του δικηγόρου λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης (η αποδεδειγμένη εμπειρία του στο χειρισμό των υποθέσεων των νομικών προσώπων με κοινωφελή χαρακτήρα), η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ καθορίζονται ως εξής:

α/α

Κριτήριο

Συντελεστής

1

Προσωπικότητα

10

2

Επιστημονική Κατάρτιση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών)

10

3

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης (αποδεδειγμένη εμπειρία του στο χειρισμό ανάλογων  υποθέσεων)

35

4

Επαγγελματική Πείρα

15

5

Επαγγελματική Επάρκεια

20

6

Γνώση Ξένων Γλωσσών

5 (για κάθε γλώσσα)

7

Οικογενειακή Κατάσταση

15

8

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης

5

(στ) Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα  και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. (η) Η συνολική μηνιαία αμοιβή του Νομικού Συμβούλου για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει ανέρχεται στο ποσό των 1.660 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή παροχής υπηρεσιών 12 μηνών: 19.920 Ευρώ πλέον ΦΠΑ). Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται περιοδικά και συγκεκριμένα στις αρχές κάθε επόμενου ημερολογιακού μήνα απ’ αυτόν που αντιστοιχεί η αμοιβή, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις (ήτοι παρακράτηση φόρου 20% και κράτηση 0,10% της παρ. 3 του αρθρ. 4 ν. 4013/2011, η οποία θα παρακρατηθεί εφάπαξ κατά την πρώτη πληρωμή και υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης προ της επιβολής φόρων). Σε περίπτωση που ο Νομικός Σύμβουλος υποχρεούται, κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, να προκαταβάλλει, για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση ή άλλη αιτία, οποιοδήποτε ποσό, που τυχόν προβλέπεται ή προβλεφθεί στο μέλλον στον οικείο Κώδικα, τότε η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει στο Νομικό Σύμβουλο το αντίστοιχο ποσό πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η άνω αμοιβή καταβάλλεται πλέον της συμφωνηθείσας ανωτέρω αμοιβής και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με το όλον ή μέρος αυτής. Για την είσπραξη των ως άνω αμοιβών θα εκδίδεται από το Νομικό Σύμβουλο Τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών. Για την περίπτωση που ο Νομικός Σύμβουλος απασχοληθεί «εκτός έδρας», οι σχετικές δαπάνες μετάβασης, διαμονής, επιστροφής κλπ θα καλύπτονται από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (θ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για τη υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ που θα μετέχει στην Επιτροπή. Πληροφορίες: κ. Ζουρίδη Μαρία, τηλέφωνο 28210 36220.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

 

Close Menu