Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη “Προμήθειας διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου 2020”

By 22-06-2020April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη “Προμήθειας διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου 2020”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ:69Π3ΟΕΨΡ-ΕΨ2

Αριθ. Πρωτ. 4702

Χανιά: 19/06/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     H Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων   προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» CPV 24312122-5 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού, 76.000,00€ (200.000 κιλά ) με κατανομή στα έτη 2020 (38.000,00€) και 2021 (38.000,00€) πλέον ΦΠΑ για διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως, που μπορεί να αυξομειωθεί ανά είδος κατά τέσσερις (4) μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ.

Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ή να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) για την Προμήθεια ανέρχεται σε 60.000 κιλά και 22.800,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ανάλυση στον Προϋπολογισμό Τευχών.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να ασκηθεί στο 2021, θα υπάρξει πίστωση το έτος 2021.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, — Κ.Α.Ε. 6264-039 CPV 24312122-5,  NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2% , που ανέρχεται: στο ποσό 1.520,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19/06/2020

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22/06/2020

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/07/2020 ημέρα   Τετάρτη και ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr.

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

Σχετικά αρχεία:

Close Menu