Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης “Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018”

By 14-11-2018April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης “Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 67ΓΒΟΕΨΡ-ΤΒΘ
Αριθ. Πρωτ. 9885
Χανιά: 12/11/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Τ.Κ. 73300, Χανιά, Κωδ. NUTS: ΕL 434 (Χανιά), Τηλ. επικοινωνίας: 28210 36220, Φαξ.: 28210 36288, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyach.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: www.deyach.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα Δήμητρα Στριλιγκά, τηλ. 28210 36265 και φαξ 28210 36288. 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 4. Κωδικός CPV: 45233222-1. 5. Είδος σύμβασης: ΕΡΓΑ. 6. Κωδικός NUTS: ΕL 434 (Χανιά). 7. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» Σύντομη Περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, χωρίς  καμία αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. 8. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 9. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 3.625.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 11. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016. 12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκάξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 13. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη: Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/12/2018  ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/12/2018. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 14. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 15. Εγγύηση συμμέτοχης: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 58.467,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. 16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 17. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η Τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 17.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 17.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 18. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 19. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 20. Διαδικασίες προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον  προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 21. Άλλες πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-8
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 9-24
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 25-39
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 40-54

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu