Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης “Απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες δικύτων υλοποίησης κόμβου Μουρνιών 2017”

By 10-10-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης “Απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες δικύτων υλοποίησης κόμβου Μουρνιών 2017”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: 6ΦΟΕΟΕΨΡ-Μ5Θ
Αριθ. Πρωτ. 7752
Χανιά: 09/10/2017

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Τ.Κ. 73300, Χανιά , Κωδ. NUTS: ΕL 434 (Χανιά), Τηλ. επικοινωνίας: 28210 36220, Φαξ.: 28210 36288, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyach.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: www.deyach.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα Ιωάννα Βλησίδη, τηλ. 28210 36240 και φαξ. 28210 36288.

2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

4. Κωδικός CPV: 45231300-8.

5. Είδος σύμβασης: Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα.

6. Κωδικός NUTS: ΕL 434 (Χανιά).

7. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ»

Σύντομη Περιγραφή : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντικατάσταση και η επέκταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης καθώς και δικτύων αποχέτευσης όπου χρειάζεται για το έργο του συνδετήριου δρόμου της πόλης των Χανίων με τον κόμβο Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ.

8. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

9. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 162.350,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

11. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016.

12. Διάρκεια Σύ­μβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη: Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. Για την παραλαβή των τευχών (έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης), οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλεια του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα : Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Τ.Κ. 73300, Χανιά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τις 01/11/2017 και ώρα 13:30. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/10/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/10/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣ.

14. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300), την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της  αναθέτουσας αρχής στη παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

15. Πρόσωπα που παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Δημόσια συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300).

16. Εγγύηση συμμέτοχης: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.618,55 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

17. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

18. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ στην Α2 Τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

18.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

18.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

19. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

20. Ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Το έργο θα κατασκευάζεται παράλληλα με το έργο οδοποιίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. που είναι σε εξέλιξη και θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του.

21. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

22. Διαδικασίες προσφυγής: Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) – (οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300) – Κρήτης, Ελλάδα». Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

23. Άλλες πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Αντώνιος Σχετάκης

Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ (Νέα διορθωμένη)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Νέος διορθωμένος)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu