Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) κατασκευής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.

By 17-05-2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Χανιά 06/05/2021
Αριθ. Πρωτ. 3874
ΑΔΑ: ΩΥ4ΓΟΕΨΡ-ΘΡΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή. 1.Επωνυμία και Διευθύνσεις. Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά, Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά), Τηλ. επικοινωνίας: 28210 36265, Φαξ: 28210 36288, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyach.gr, Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Δήμητρα Στριλιγκά. 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί. Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 3. Κωδικός CPV : 45232152-2. 4. Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ. 5. Κωδικός NUTS: ΕL 434 (Χανιά). 6. Αντικείμενο Σύμβασης. Το έργο αφορά την κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων στην Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων προβλέπεται να είναι υπόγεια, με δύο θαλάμους δεξαμενών, αντλίες ξηρού θαλάμου με σχεδιασμό για πλήρη εφεδρία, εσχάρα εισόδου της παροχής, ιδιαίτερο χώρο δικλείδων και λοιπών συσκευών, διάταξη υπερχείλισης (σε παρακείμενο ρέμα ή σε δεξαμενή αποθήκευσης) για έκτακτες ανάγκες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σύστημα απόσμησης, Η/Ζ και πίνακα εκτός του υπογείου χώρου. Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων θα κατασκευαστούν στις εξής περιοχές: α) Α43 Τερσανάς, β) Α44 Σταυρός, γ) Α46 Σταυρός, δ) Α47 Σταυρός. 7. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 8. Εκτιμώμενη συνολική αξία. Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.460.000,00 €. Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 10. Διάρκεια Σύ­μβασης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 11. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. 12.Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 15/06/2021 και ώρα 10:00.Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης. Ορίζεται η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00. 14. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 49.200,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έως 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 15. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έως το ποσό του 1.089.312,00 € σύμφωνα με την από 10-2-2021 1η πρόσθετη πράξη μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39172/27-07-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΓΩ0465ΧΘ7-ΛΙΝ) και με την με υπ’ αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 16. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 17. Δικαιούμενοι συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το εν λόγω κριτήριο τίθεται ως αποδεικτικό στοιχείο μόνο για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, των οποίων η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ήταν σε ισχύ κατά την 3η/07/2019, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020  (ΦΕΚ 256/Α/2020) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019, και εξακολουθούν να ισχύουν. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 18. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 19.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 20. Διαδικασίες προσφυγής. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 21. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27/04/2021. 22. Άλλες πληροφορίες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ
Χρυσή Χατζηδάκη

 Για λήψη των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.

Close Menu