Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2023

By 02-05-2023No Comments

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΨΙΨΧΟΕΨΡ-ΠΡΔ
Αριθ. Πρωτ. 5167
Χανιά: 02/05/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης: το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το  ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού προμήθειας και που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται  αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  επί ποινή αποκλεισμού.

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επωνυμία :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά

Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά)

Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36256

Φαξ. : 28210 36288

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : apaoulinou@deyach.gr

Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Άρτεμις Παουλίνου

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί

Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

 1. Κωδικός CPV : 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5
 2. Είδος σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 3. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά)
 4. Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, εκτιμώμενης αξίας 464.920,00€ πλέον του Φ.Π.Α.(111.580,80 €) και θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους από τον Κ.Α.Ε. 6411-000 του προϋπολογισμού 2023 & 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 1. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 2. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 576.500,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 464.920,00 € και ΦΠΑ 111.580,80 €)

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Διάρκεια Σύ­μβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα (24) εικοσιτεσσάρων μηνών που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 1. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr.

 1. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 12/06/2023 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Ορίζεται η 16/06/2023, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού  9.298,40€ (εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Χανίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε.: 6411-000 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 &2024  του Φορέα.

Πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

 1. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

 1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το  ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού προμήθειας και που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται  αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  επί ποινή αποκλεισμού.

O Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

Αρχεία προς λήψη :

Close Menu