Skip to main content
search

Περιγραφή της Ε.Ε.Λ. Χανίων

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα :

Προεπεξεργασία

 • Αντλιοστάσιο Εισόδου – Χονδροεσχάρωση

Τα λύματα που έρχονται στην ΕΕΛ μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) μετά από χονδροεσχάρωση (δύο εσχάρες διακένου 20mm αυτόματου καθαρισμού με σύστημα έκπλυσης και συμπίεσης των εσχαρισμάτων) ανυψώνονται, μέσω πέντε αντλιών Αρχιμήδη παροχής 830m3/h από τις οποίες η μία είναι εφεδρική, κατά 5.60 μέτρα και από εκεί συνεχίζουν μέχρι την έξοδο με βαρύτητα.

 

 • Σταθμός Υποδοχής Βοθρολυμάτων και Υπολειμμάτων Αποφρακτικών οχημάτων

Τα βοθρολύματα εισέρχονται σε συγκρότημα προεπεξεργασίας με εσχαρισμό και εξάμμωση και στην συνέχεια σε δίδυμη δεξαμενή εξισορρόπησης της φόρτισης συνολικού όγκου 420 m3, από όπου μέσω δύο φυγοκεντρικών αντλιών οδηγούνται προς τα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Στον σταθμό τέθηκε σε λειτουργία το 2016 μονάδα επεξεργασίας υπολειμμάτων των αποφρακτικών οχημάτων.

 

 • Εσχάρωση

Επόμενο στάδιο είναι η εσχάρωση μέσω τριών αυτόματων εσχαρών (η μία είναι εφεδρική) με διάκενο μεταξύ ράβδων 6mm. Η ενεργοποίηση του περιστρεφόμενου μηχανισμού απομάκρυνσης εσχαρισμάτων γίνεται με αισθητήρια διαφοράς πιέσεως αέρα οπότε τα εσχαρώματα μετά από συμπίεση και έκπλυση μεταφέρονται σε κάδο συλλογής μέσω μεταφορικής ταινίας.

 

 • Εξάμμωση – Απομάκρυνση Λιπών

Η απομάκρυνση της άμμου είναι απαραίτητη για την προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ των λιπών για τη μείωση του οργανικού φορτίου στα επόμενα στάδια. Λειτουργούν τρεις δεξαμενές εξάμμωσης, αφαίρεσης λιπών. Ο συνολικός όγκος της κάθε δεξαμενής είναι 118m3 από τα οποία τα 75m3 είναι περιοχή εξάμμωσης και τα 43m3 ο όγκος της περιοχής αφαίρεσης λιπών.

Στα λύματα διοχετεύεται αέρας μέσω 11 κεραμικών διαχυτήρων. Με προβλεπόμενο χρόνο παραμονής των λυμάτων στην περιοχή εξάμμωσης μεγαλύτερο από 7min επιτυγχάνεται η αφαίρεση του 90% του αριθμού των σωματιδίων που έχουν διάμετρο μεταξύ 0,16 και 0,20 mm. Τα επιπλέοντα υλικά απομακρύνονται μέσω ειδικής διάταξης προς την μονάδα επεξεργασίας λιπών. Η άμμος ξεπλένεται σε ειδικές διατάξεις, για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου σε πσοοστό >90% και τη μείωση της υγρασίας της σε ποσοστό <10%.

 

 • Επεξεργασία λιπών

Η μονάδα επεξεργασίας λιπών αποτελείται από δύο γραμμές με πρόβλεψη για 3η μελλοντικά και επιτυγχάνει μείωση του οργανικού φορτίου κατά 80%. Κάθε γραμμή αποτελείται από μία δεξαμενή υδρόλυσης όγκου 95 m3 και μια δεξαμενή αερόβιας χώνευσης όγκου 120m3. Τα επεξεργασμένα λίπη οδηγούνται προς αναερόβια χώνευση ή αφυδάτωση.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία (Καθίζηση)

Υπάρχουν δύο δεξαμενές, όγκου 1.230 m3 και διαμέτρου 22 μέτρων η καθεμία. Τα λύματα εισέρχονται στο κέντρο της δεξαμενής και εξέρχονται ακτινικά μέσω υπερχειλιστών. Η κάθε δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με περιστρεφόμενη γέφυρα και φέρει ξέστρο στον πυθμένα για να παρασύρει την λάσπη στο κεντρικό φρεάτιο από όπου οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία. Η απόδοση της πρωτοβάθμιας καθίζησης είναι: απομάκρυνση του οργανικού φορτίου (BOD5) κατά 33% και αιωρούμενων στερεών κατά 60%. Για την αντιμετώπιση των οσμών οι δύο δεξαμενές καθίζησης καλύφθηκαν με περιστρεφόμενα καλύμματα, ενώ ο αέρας συλλέγεται και απομακρύνεται συνεχώς προς την κεντρική μονάδα απόσμησης, όπου υφίσταται χημική επεξεργασία.

Βιολογική Επεξεργασία

 • Δεξαμενή Επιλογής

Στην δεξαμενή που έχει όγκο 485 m3 αναμιγνύονται υπό ανοξικές συνθήκες τα πρωτοβάθμια λύματα με την ανακυκλοφορία από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Η δεξαμενή έχει κατασκευαστεί για να εμποδίσει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων νηματοειδών βακτηριδίων στα επόμενα στάδια της εγκατάστασης.

 

 • Βιοαντιδραστήρες

Τα λύματα από τη δεξαμενή επιλογής οδηγούνται μέσω διανεμητών ροής στις έξι δεξαμενές αερισμού όγκου 2.268 m3 κάθε μία. Σε κάθε δεξαμενή υπάρχει ανοξική ζώνη όγκου 756 m3 και αερόβια ζώνη όγκου 1.512m3. Τα λύματα οξυγονώνονται μέσω διαχυτήρων μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας που βρίσκονται στον πυθμένα των δεξαμενών και το οργανικό φορτίο καταναλώνεται για την παραγωγή βιομάζας (ενεργός ιλύς), ενώ παράλληλα απομακρύνεται και το άζωτο με μετατροπή της αμμωνίας καταρχήν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται στην ανοξική ζώνη με τη μέθοδο της προαποντιρικοποίησης, σε αέριο άζωτο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα. Η προσθήκη του απαραίτητου για την αερόβια αυτή διεργασία αέρα γίνεται μέσω έξι αεροσυμπιεστών συνολικής ισχύος 660kW και δυναμικότητας 22.500 Nm3/h.

 

 • Τελική καθίζηση

O διαχωρισμός της βιομάζας από τα επεξεργασμένα λύματα γίνεται στις τέσσερεις δεξαμενές τελικής καθίζησης διαμέτρου 33 μέτρων η μία, στις οποίες η ιλύς καθιζάνει στον πυθμένα ενώ τα επεξεργασμένα λύματα μέσω ενός συστήματος υπερχειλιστών οδηγείται προς την έξοδο. Η πλεονάζουσα (περίσσεια) ιλύς αντλείται προς περαιτέρω επεξεργασία ενώ η ιλύς ανακυκλοφορίας αντλείται προς τη δεξαμενή επιλογής και τους βιοαντιδραστήρες. Ο συνολικός όγκος των δεξαμενών καθίζησης είναι 6.891m3.

Απολύμανση – Βιομηχανικό Νερό

Πριν την διάθεση στον αποδέκτη γίνεται απολύμανση των λυμάτων με χλωρίωση (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 15% σε ενεργό χλώριο) και αποχλωρίωση (με υποθειώδες νάτριο). Η δεξαμενή χλωρίωσης έχει ωφέλιμο όγκο 600m3 και εξασφαλίζει χρόνο επαφής 30 min στην μέγιστη παροχή, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαμέτρου 710 mm έχει μήκος 110 m και καταλήγει σε βάθος 19m.

Κατά το έργο της επέκτασης εγκαταστάθηκε μονάδα βιομηχανικού νερού που αποτελείται από:

 • Φίλτρο διήθησης διάκενου 10μm
 • Δεξαμενή αποθήκευσης 200m3
 • Πιεστικό συγκρότημα δυναμικότητας 85*2 m3/h
 • Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία

Ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαμέτρου 710 mm έχει μήκος 110 m και καταλήγει σε βάθος 16m.

Επεξεργασία ιλύος

 • Μηχανική Πάχυνση της ιλύος

Για να μειωθεί ο όγκος και να γίνει ευχερέστερη η διαχείριση και επεξεργασία της ιλύος, η περίσσεια ιλύος υφίσταται πάχυνση με τρεις φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες (decanter) δυναμικότητας κάθε μίας 25 m3/h και 175 kg στερεών/h και ακολούθως οδηγείται στην προπάχυνση, ενώ υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας παροχέτευσης και στους χωνευτές ή στην μεταπάχυνση.

 

 • Δεξαμενές Ανάμιξης – παχυντές βαρύτητας

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια ιλύς αναμιγνύονται στις δύο κυκλικές δεξαμενές όγκου 300m3 και διαμέτρου 8.50 μέτρα έκαστη και από εκεί μέσω αντλιών τύπου μόνο δυναμικότητας 20m3/h τροφοδοτούνται προς τους αναερόβιους χωνευτές.

 

 • Αναερόβια  Χώνευση

Η επεξεργασία της ιλύος γίνεται σε τέσσερεις χωνευτές όγκου 1.550 m3 ο καθένας, αφού θερμανθεί μέσω εναλλακτών θερμότητας σε θερμοκρασία 35οC (Μεσοφιλική ζώνη). Με την αναερόβια χώνευση επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της ιλύος από αναερόβια βακτήρια και μειώνεται το οργανικό φορτίο κατά 40%-50%. Παράλληλα παράγεται βιοαέριο που περιέχει μεθάνιο σε ποσοστό περίπου 70% και αποτελεί καύσιμο. Το βιοαέριο υφίσταται αποθείωση και αποθηκεύεται προσωρινά σε δύο αεριοφυλάκια μεταβλητής δυναμικότητας, διαμέτρου 12.80m και ενεργού όγκου 450m3 το καθένα. Το βιοαέριο αξιοποιείται στην μηχανή συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 252 kw που καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης, ενώ η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για την θέρμανση της ιλύος στους χωνευτές. Η περίσσεια βιοαερίου καίγεται σε πυρσό.

 

 • Μεταπάχυνση – Αφυδάτωση – Ασβεστοποίηση

Η σταθεροποιημένη ιλύς οδηγείται από τους χωνευτές σε δύο κυκλικές δεξαμενές μεταπάχυνσης διαμέτρου 11m και όγκου 400m3 η κάθε μια, στις οποίες υφίσταται πάχυνση βαρύτητας. Στην συνέχεια τροφοδοτείται προς την μονάδα αφυδάτωσης, η οποία πραγματοποιείται σε δύο φυγοκεντρικούς διαχωριστές δυναμικότητας 18m3/h, μετά από προσθήκη πολυηλεκτρολύτη. Η περιεκτικότητα στερεών στην αφυδατωμένη λάσπη είναι περίπου 22%, ενώ προστίθεται και ασβέστης σε ποσοστό περίπου 10% για τη μείωση των παθογόνων οργανισμών και των οσμών της ιλύος. Τελικά μέσω ενός συστήματος κοχλιών η ασβεστοποιημένη ιλύος φορτώνεται σε κάδους και μεταφέρεται στον τελικό εγκεκριμένο χώρο τελικής διάθεσης ΧΥΤ Κορακιάς.

Έργα απόσμησης

 Τα έργα απόσμησης περιλαμβάνουν :

 • Αναρρόφηση του αέρα από την έργα προεπεξεργασίας που βρίσκονται μέσα σε κτίρια και τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί από το 2015 περιστρεφόμενα καλύμματα.
 • Επεξεργασία του αέρα σε κεντρική πλυντηρίδα δυναμικότητας 45.000 Νm3/h με μείωση των οσμηρών ουσιών σε ποσοστό 99%. Το υδρόθειο και οι μερκαπτάνες απομακρύνονται από τον αέρα με την χρήση υδατικών διαλυμάτων καυστικού νατρίου και υπεροξειδίου του υδρογόνου.
 • Κάλυψη, αναρρόφηση του αέρα και επεξεργασία του σε τοπικές μονάδες προσρόφησης των οσμηρών ουσιών τύπου ξηρής πλυντηρίδας για όλα τα έργα επεξεργασίας ιλύος.

Αυτοματισμός της Εγκατάστασης

Η λειτουργία της ΕΕΛ είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη μέσω οργάνων on line μετρήσεων πεδίου (παροχόμετρα, όργανα μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων) και του συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών (SCADA). Μέσω του συστήματος αυτού η εγκατάσταση παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και γίνεται ο τηλε-έλεγχος και τηλεχειρισμός όλου του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης.

Close Menu