Skip to main content
search

Περισσότερες Πληροφορίες γιά Σύνδεση Οικοδομών με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 1069/80, τις υπ’ αριθμό 73-75-77/1988 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, την υπ’ αριθμό 12511/5-8-1988 έγκριση του Νομάρχου Χανίων, τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ, τον εν ισχύ Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και την Ε1β/221/65 ΦΕΚ138/65Β, Υγειονομική Διάταξη, περί «Διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κλπ», Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε δρόμο όπου ­υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους ­ στον αγωγό αυτό.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν αργότερα.

Άδεια σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων

Για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, είναι απαραίτητη η έκδοση της άδειας σύνδεσης, η οποία χορηγείται από το Γραφείο Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ.
Για κάθε ακίνητο, χορηγείται μία άδεια σύνδεσης, ανεξάρτητα του αριθμού των διαμερισμάτων ή των ιδιοκτητών, και η σύνδεση στο δίκτυο, πραγματοποιείται με την χρήση ενός φρεατίου διακλάδωσης, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οι οποίες, αναφέρονται στον κανονισμό των δικτύων.

Τέλη σύνδεσης

Τα τέλη για την σύνδεση υπολογίζονται βάσει της υπάρχουσας στο οικόπεδο δόμησης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και επιβαρύνονται με την δαπάνη της διακλάδωσης και τον ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Το κόστος των τελών, διαμορφώνεται σε δύο κλίμακες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ίση μεταχείριση, ιδιοκτήτη μονοκατοικίας με τον ιδιοκτήτη ιδίας επιφάνειας διαμερίσματος σε μία πολυκατοικία, και κλιμακώνεται ως εξής:
Για τα πρώτα εξήντα τετραγωνικά, υπάρχουσας δόμησης, σήμερα χρεώνονται 3,40 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για την υπόλοιπη υπάρχουσα δόμηση, 5,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραπάνω τιμές, διαφοροποιούνται κατά περιόδους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.
Το τελικό κόστος των τελών σύνδεσης, μετά τον υπολογισμό όλων των χρεώσεων, όπως αναφέρονται παραπάνω, επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας εκάστου.

Η οικονομική τακτοποίηση, του συνολικού κόστους της άδειας σύνδεσης πραγματοποιείται ως εξής:

Α) Καταβάλλοντας προκαταβολή ίση με το 50% του συνολικού κόστους, και την χρέωση του υπολοίπου σε τέσσερις τρίμηνες άτοκες δόσεις μέσα από τους λογαριασμούς του νερού.

Β) Εξοφλώντας το σύνολο του κόστους και απολαμβάνοντας έκπτωσης ίσης με το 5% του συνολικού κόστους.

Γ) Δίνεται η δυνατότητα της χρέωσης του συνολικού κόστους, χωρίς προκαταβολή, σε δεκαέξη τριμηνιαίους λογαριασμούς του νερού, με επιβάρυνση όμως, ποσοστού 5% επί του συνολικού κόστους.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση της άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, είναι τα εξής:

1. Έντυπη αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία ή εναλλακτικά το έντυπο της αίτησης το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ
Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος την σύνδεση, η ιδιότητα του (διαχειριστής, ενοικιαστής κλπ), η διεύθυνση του ακινήτου, το είδος του ακινήτου (κατοικία, κλπ) και τα στοιχεία των υδρομέτρων τα οποία την υδρεύουν.
Ακόμη στην αίτηση υπάρχει α) κατάλληλος χώρος για σκαρίφημα του πολεοδομικού τετραγώνου, για τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου, και β) χώρος για σκαρίφημα της κάτοψης του ή των ορόφων του ακινήτου, με τις εξωτερικές διαστάσεις, για τον υπολογισμό της δόμησης. Τα σκαριφήματα γίνονται από τον αιτούντα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια προσκομίζονται αντίγραφα από αυτά.
Η αίτηση η οποία έχει τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία κατάθεσης της, αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση του αιτούντος ότι ενημερώθηκε για τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει με την κατάθεση της αίτησης.

2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου από το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Χανίων, ή άλλο στοιχείο το οποίο βεβαιώνει την νομιμότητα του προς σύνδεση ακινήτου, επικυρωμένο πάντα από το παραπάνω Γραφείο.
Αν το ακίνητο στερείται οικοδομικής άδειας, τότε εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

3. Τέλος οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη-πελάτη (συμβόλαια, πίνακας χιλιοστών ιδιοκτησίας, κλπ).

Μετά την κατάθεση της αίτησης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΧ ή μέσω email στο protokollo@deyach.gr, πραγματοποιείται αυτοψία των εντεταλμένων Τεχνικών Υπαλλήλων του Γραφείου Αποχέτευσης, για την υπόδειξη του σημείου σύνδεσης και την λήψη πιθανώς συμπληρωματικών στοιχείων.
Ακολουθεί ο υπολογισμός του συνολικού κόστους των τελών σύνδεσης και η έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος την σύνδεση, για την οικονομική τακτοποίηση και την έκδοση της άδειας σύνδεσης.
Σε περίπτωση που το τρίμηνο ισχύος της αίτησης παρέλθει χωρίς την οικονομική τακτοποίηση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 206/1997 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., εκδίδεται η άδεια σύνδεσης με την ταυτόχρονη χρέωση του συνολικού κόστους, προσαυξημένου κατά 10%, στον ή στους ιδιοκτήτες της οικοδομής, σε δέκα τριμηνιαίες δόσεις στους λογαριασμούς του νερού.
Αφού χορηγηθεί η άδεια σύνδεσης, ο υδραυλικός μπορεί να προχωρήσει στην σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της οικοδομής, στο φρεάτιο παροχέτευσης.
Σε περίπτωση που δεν έχει κατασκευασθεί φρεάτιο παροχέτευσης επί του πεζοδρομίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με συνεργείο της κατασκευάζει το απαιτούμενο φρεάτιο. Η προθεσμία της τριμήνου ισχύος της αίτησης αρχίζει, από την κατασκευή του φρεατίου παροχέτευσης.

Προσοχή

Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την απαιτούμενη άδεια σύνδεσης, θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών σύνδεσης, διακοπή της σύνδεσης, και ακόμη διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της άδειας σύνδεσης.

Αν η οικοδομή σας είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευσης και δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια σύνδεσης, (αφορά κυρίως οικοδομές κατασκευασμένες πριν το 1988) παρακαλούμε να προσέλθετε στο αρμόδιο Γραφείο Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., προκειμένου να τακτοποιήσετε την εκκρεμότητα αυτή .

Η καλή κατάσταση και η συντήρηση του φρεατίου παροχέτευσης, το οποίο ευρίσκεται επί του πεζοδρομίου, είναι ευθύνη και υποχρέωση των συνδεδεμένων σε αυτό.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του δικτύου έξω της ιδιοκτησίας, από το φρεάτιο παροχέτευσης και για το δίκτυο των εξωτερικών αγωγών.

Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης γίνεται με φυσική ροή κατ’ ευθείαν στο δίκτυο, χωρίς την μεσολάβηση βόθρου, ο οποίος εάν υπάρχει καταργείται.

Για την αποχέτευση χώρων οι οποίοι ευρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και δεν μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με την βοήθεια αντλητικού συγκροτήματος, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του οποίου επιβαρύνει τους χρήστες. Απαραίτητη η χρήση μηχανοσίφωνα, ή βαλβίδας αντεπιστροφής

******************************************************************

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τέλη χρήσης υπονόμου σε όλα τα υδρόμετρα των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης. Ακόμη το τέλος αυτό επιβάλλεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, όπου αυτό δεν είχε κατασκευασθεί, και επιβάλλεται άσχετα με την ημερομηνία σύνδεσης των ακινήτων τα οποία υποχρεούνται για την σύνδεση εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου.
Το τέλος χρήσης αποχέτευσης ανέρχεται σε ποσοστό 55%, σήμερα, της αξίας του νερού το οποίο έχει καταγράψει καθένα από τα υδρόμετρα του ακινήτου.
Απαλλάσσονται της χρέωσης μόνο τα κοινόχρηστα υδρόμετρα.

Βεβαίωση ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, από το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Χανίων, είναι απαραίτητη η χορήγηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. βεβαίωσης, σχετικά με την ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης, στον δρόμο ή τους δρόμους, όπου έχει πρόσοψη το οικόπεδο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της βεβαίωσης αυτής είναι :

  • Αίτηση, του εμφανιζόμενου ως εργοδότη και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια.
  • Την αίτηση την κατεβάζετε εδώ.
  • Αποστολή Αίτησης και δικαιολογητικών στο e-mail: protokollo@deyach.gr
  • Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνεται απόσπασμα του σχεδίου πόλης, με τις ονομασίες των δρόμων, οι οποίοι, περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο.
  • Διάγραμμα κάλυψης, με τα απαραίτητα στοιχεία δόμησης.

Σε περίπτωση προσθήκης σε υπάρχουσα οικοδομή, απαιτείται ο αριθμός της άδειας σύνδεσης της, με την αποχέτευση, εφ’ όσον έχει χορηγηθεί, ή ο αριθμός του υδρομέτρου, το οποίο υδρεύει την υπάρχουσα οικοδομή, για την διερεύνηση της άδειας σύνδεσης.
Εφ’ όσον υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, χορηγείται η βεβαίωση.
Στο στάδιο κατασκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων της νέας οικοδομής, και πριν την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με το υπάρχον δίκτυο ή το φρεάτιο παροχέτευσης, ξεκινά η διαδικασία έκδοσης της απαιτούμενης άδειας σύνδεσης, επιμετρείται η υπάρχουσα δόμηση και γίνονται οι κατάλληλες χρεώσεις.

Βεβαίωση εγκατάστασης λιποσυλλέκτη

Προκειμένου να διασφαλισθεί η σωστή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ, και να προστατευθεί το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ και του Δ.Σ. του Δήμου Χανίων, επιβάλλεται η κατασκευή και χρήση λιποσυλλέκτη, για την αποχέτευση των χώρων όπου στεγάζονται επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικά, επιχειρήσεις όπου παρασκευάζονται και καταναλώνονται τρόφιμα.
Για να χορηγηθεί από την ΔΕΥΑΧ, η απαιτούμενη βεβαίωση ύπαρξης και χρήσης του λιποσυλλέκτη, θα πρέπει να κατατίθεται στην ΔΕΥΑΧ η αίτηση, με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον αριθμό του υδρομέτρου το οποίο υδρεύει τον χώρο στον οποίο στεγάζεται ή θα στεγασθεί η επιχείρηση, καθώς και τον αριθμό της άδειας αποχέτευσης η οποία έχει χορηγηθεί, για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ.
Σε περίπτωση που η οικοδομή, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευσης ή είναι συνδεδεμένη χωρίς την απαιτούμενη άδεια σύνδεσης, θα πρέπει να γίνει παράλληλα αίτηση για την έκδοση της άδειας και η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
Ο λιποσυλλέκτης, ο οποίος παρεμβάλλεται στο εσωτερικό δίκτυο το οποίο αποχετεύει την κουζίνα του καταστήματος,
είναι ουσιαστικά ένα φρεάτιο με δύο διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από διάφραγμα το οποίο συγκρατεί τα λίπη και επιτρέπει στο καθαρό νερό να αποχετεύεται στο δίκτυο αποχέτευσης. Ο λιποσυλλέκτης μπορεί να είναι μεταλλικός, ή πλαστικός, ή από σκυρόδεμα.
Η ΔΕΥΑΧ χορηγεί την βεβαίωση, κατόπιν αυτοψίας του χώρου και την διαπίστωση της ύπαρξης ή της έναρξης κατασκευής του λιποσυλλέκτη.

Αντίστοιχη βεβαίωση – έγκριση απαιτείται για κάθε βιοτεχνικό , βιομηχανικό χώρο, πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων οχημάτων κλπ, προκειμένου να αποχετευτούν τα παραγόμενα λύμματα στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Σε αυτή την περίπτωση κατατίθεται μαζί με την αίτηση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης, τεχνική έκθεση σχετικά με την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα, κάτοψη του χώρου στην οποία σημειώνονται οι πιθανώς απαιτούμενες εγκαταστάσεις συλλογής και προεπεξεργασίας των παραγομένων λυμάτων, η θέση του φρεατίου δειγματοληπτικού ελέγχου, τα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά των παραγομένων λυμάτων. (θερμοκρασία , ρυπαντικό φορτίο κλπ).
Αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος με την συνεργασία του χημικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διαπιστωθεί η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, χορηγείται η άδεια σύνδεσης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με δειγματοληπτικούς ελέγχους παρακολουθεί την καταλληλότητα των εισροών στο δίκτυο και σε περίπτωση που τα λύματα δεν πληρούν τους περιορισμούς διακόπτεται η σύνδεση μέχρι την αποκατάσταση της ανωμαλίας.

Διαχείριση ομβρίων υδάτων

Τα όμβρια ύδατα τα οποία απορρέουν από τις επιφάνειες των οικοδομών και των αύλειων χώρων, αποχετεύονται με κατάλληλες σωληνώσεις οι οποίες τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, στο ρείθρο του πεζοδρομίου, και με ελεύθερη ροή στο δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων.
Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών, των οποίων οι σωληνώσεις αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, δεν είναι τοποθετημένες όπως προαναφέρεται, υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απορροή των ομβρίων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μπορεί να δοθεί άδεια αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων από χαμηλού υψομέτρου εσωτερικούς χώρους, στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΠΑΖΩΝ, Ή Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Close Menu