ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Συνολική δημόσια δαπάνη: 2.647.158,05 € (2.134.804,88 € πλέον Φ.Π.Α.)

Επιλέξιμη δαπάνη: 1.499.684,88 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.: 1.147.473,17 €

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

 – Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

– Χρηματοδότηση:

Α) Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»,

Β) Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αναλυτικά:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΕΝ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ27510037) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες και εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.499.684,88 €) .

Το υπερβάλλον ποσό των 635.120,00 € (εκ των οποίων τα 362.459,00 € είναι δυνητικά επιλέξιμα) που τυχόν προκύψει μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και το ποσό των 512.353,17€ (ΦΠΑ 24%), θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.

– Συμβατική προθεσμία: 21 μήνες από υπογραφή σύμβασης

Αναλυτικά:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έναν (21) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (18 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). Προβλέπεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας δύο (2) ετών μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Η πράξη βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

          Ο βασικός σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από τις κυριότερες εγκαταστάσεις Ύδρευσης του συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων στο υπάρχον Κέντρο Ελέγχου με σκοπό την εξ ολοκλήρου επεξεργασία τους από απόσταση (Τηλεέλεγχος).

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει το σύνολο της Γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση όπως προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όπου το υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ θα εκσυγχρονισθεί και θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις Δημοτικές Ενότητες ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και τμήμα της Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ.

Η πράξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στους επιλεγμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου για τις ανάγκες του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών, όπου τα μετρητικά όργανα δεξαμενών/αντλιοστασίων και συνδέσεων ΟΑΚ (Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης) σε συνδυασμό με αυτά των Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας της πόλης των Χανίων, θα καταγράφουν το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται οι Διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις) και θα ελέγχεται η ποιότητα του νερού προς κατανάλωση.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

          Το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το Σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Πενήντα    (50) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) του Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης του Δήμου
 • Δεκαεπτά (17) Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας (ΣΕΠ) μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών στο δίκτυο Ύδρευσης εντός των εσωτερικών δικτύων διανομής της πόλης
 • Πέντε (5) ΤΣΥ υφιστάμενοι Τοπικοί Σταθμοί του Υδραγωγείου της πόλης που αναβαθμίζονται
 • Τέσσερις (4) Αναμεταδότες ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ των ΤΣΕ – ΚΣΕ
 • Τρεις (3) Φορητοί μετρητές παροχής.
 • Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) στην πόλη των Χανίων
 • Ένας (1) Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (ΠΣΕ) στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΧ
 • Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ)

          Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα & εφαρμογές :

— Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, τον έλεγχο ποιότητας του νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

–Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του ΔΗΜΟΥ, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟΧΟΙ

Με την χρήση και λειτουργία του ανωτέρω συστήματος θα έχει η ΔΕΥΑΧ εγκαταστάσεις υποδομής ώστε σε συνδυασμό με άλλες μελέτες και δράσεις να επιτευχθούν οι παρακάτω βασικοί στόχοι:

 • Η δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας του ελέγχου και της δραστικής μείωσης των απωλειών – διαρροών του συνόλου του δικτύου σε ετήσια βάση
 • Η απρόσκοπτη και με βέλτιστο τρόπο παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές αναφορικά με την αναγκαία προσφορά πίεσης και παροχής, αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού ύδρευσης.
 • Ο σαφής προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου
 • Μείωση του ενεργειακού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ο υπολογισμός του μη τιμολογούμενου νερού και των απωλειών των καταναλώσεων
 • Ο έλεγχος και η αναβάθμιση της ποιότητας του καταναλισκόμενου νερού
 • Η ορθολογικότερη προσέγγιση διαχείρισης του εισαγόμενου-παραγόμενου νερού με ταυτόχρονο περιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων σε σχέση με τις απαιτούμενες καταναλώσεις σε ετήσια βάση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού πόρου
 • Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης μέσω του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για τον άμεσο περιορισμό των ενεργών διαρροών αλλά και η δυνατότητα εκπόνησης γενικότερου σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη μείωση των απωλειών του δικτύου που οφείλονται σε μόνιμες μακροχρόνιες λειτουργικές ή μη καταστάσεις.