Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη δύο υδρονομέων 2017

By 30-05-2017April 29th, 2021No Comments

Χανιά  30/5/2017

Αρ.Πρωτ.3740

ΑΔΑ: 6ΦΗΔΟΕΨΡ-Ε1Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)
 2. Την αρ. 208/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – υδρονομέων άρδευσης- και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2017 της Δ.Ε. Κεραμιών.
 3. Την 3289/15-5-2017 Βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Χανίων ,οικ. έτους 2017.

  4.        Την υπ’ αριθ. 6274/26-5-2017 [ ΑΔΑ: ΩΝ7ΒΟΡ1Θ-ΠΞO]  Απόφαση του αιτούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί «Έγκριση πρόσληψης  Υδρονομέων άρδευσης-προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ΔΕΥΑ Χανίων.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

  όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις  31 /5/2017 (Τετάρτη) έως και την 07/6/2017 (Τετάρτη)  στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές Χανίων, υπ’ όψιν κας Ζουρίδη Μαρίας.

 1. Αριθμός θέσεων

  Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Χανίων με την αριθ. 208/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης της ΔΕ Κεραμιών  σε δύο [ 2 ]  άτομα

 2. Αρδευτική περίοδος

  Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Χανίων με την αριθ. 208/2017 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/5/2017 έως 31/10/2017.

  Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι μεικτές αποδοχές για κάθε υδρονομέα, στο ποσό των €: 1.000,00 για κάθε μήνα εργασίας.

 3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

  Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

  α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

  β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο .

  γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

  δ.  Να  είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών.

 4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

  Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

  Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Στην :  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

  1)  Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

  2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

  3)  Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού  ή Τριταξίου Γυμνασίου.

  4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

  5) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

  Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

  Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΔΕΥΑ Χανίων.  H απόφαση του Δ. Σ. θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2017.

 7. Καθήκοντα Υδρονομέων

  α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα .

  β.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

  γ.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

 8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

  Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ.  (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Χανίων  και ανάρτησή της  στο Δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Χανίων. (www. deyach.gr).

 9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

  Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρέχονται από το – Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Χανίων  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, αρμόδια κα Ζουρίδου Μαρία.

  Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη και στον Δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr).

  Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

  AΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

Για λήψη της αίτησης κάντε κλικ στο σύνδεσμο από κάτω :

Αίτηση πρόσληψης Υδρονομέων 2017.


Close Menu