Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη τεσσάρων (4) υδρονομέων 2018

By 16-04-2018April 28th, 2021No Comments

Χανιά  11/4/2018

Αρ.Πρωτ.3105

ΑΔΑ: ΩΛΟΡΟΕΨΡ-ΒΥΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),

2. Την αρ. 145/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου –

υδρονομέων άρδευσης- και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2018 της Δ.Ε. Κεραμιών,

3. Την 2345/21-3-2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Χανίων οικ. έτους 2018,

4. Την υπ’ αριθ. 4232/05-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ7ΑΟΡ1Θ-8ΞΤ) Απόφαση του αιτούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί «Έγκριση πρόσληψης Υδρονομέων άρδευσης-

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ΔΕΥΑ Χανίων.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 17/04/2018 (Τρίτη) έως και τις 23/04/2018 (Δευτέρα), στο

Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές Χανίων, υπόψη κας Ζουρίδου Μαρίας.

1. Αριθμός θέσεων

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Χανίων με την αριθ. 145/2018 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης της ΔΕ Κεραμιών σε τέσσερα [4] άτομα.

2. Αρδευτική περίοδος

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Χανίων με την αριθ. 145/2018 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/5/2018 έως 31/10/2018.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

    α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

    β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

    γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

    δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην: Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

1) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού ή Τριταξίου Γυμνασίου για τις θέσεις των υδρονομέων άρδευσης και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τομέα Δομικών για τη θέση του Δ.Ε. εργοδηγού- υδρονομέα άρδευσης.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

5) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χανίων και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2018.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Χανίων και ανάρτησή της στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΥΑ Χανίων. (www.deyach.gr).

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, αρμόδια κα Ζουρίδου Μαρία.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της αίτησης συμμετοχής παρακάτω.

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

 Για λήψη της αίτησης κάντε κλικ στο σύνδεσμο από κάτω :

Αίτηση Πρόσληψης Υδρονομέων 2018

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Άνδρες)

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Γυναίκες)

Απογραφικό Δελτίο

Close Menu