Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη έξη (6) υδρονομέων 2019

By 22-04-2019April 28th, 2021No Comments

Χανιά  22/4/2019

Αρ.Πρωτ.: 2853

ΑΔΑ: ΩΘ5ΦΟΕΨΡ-ΞΔ0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ EΞΗ (6) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),

2. Την υπ’ αριθ. 258/04-04-2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ: 787ΗΟΕΨΡ-ΛΙΕ), με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού υδρονομέων άρδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2019 των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου,

3. Την υπ’ αριθ. 2341/05-04-2019 βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Χανίων οικ. έτους 2019,

4. Την υπ’ αριθ. 4313/19-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΒΟΡ1Θ-Θ1Ν) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 για τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων»,

5. Την υπ’ αριθ. 24722/03-04-2019 (ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) Εγκύκλιο 14 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 23/04/2019 (Τρίτη) έως και τις 02/05/2019 (Πέμπτη), στο Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές Χανίων, υπόψη κας Ζουρίδου Μαρίας.

 1. Αριθμός θέσεων

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με την υπ’ αριθ. 258/04-04-2019 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου σε έξη (6) άτομα.

2. Αρδευτική περίοδος

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Χανίων με την υπ’ αριθ. 258/04-04-2019 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/5/2019 έως 31/10/2019.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών των Δ.Ε. Κεραμιών και Θερίσου.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην:  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

1) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού ή Τριταξίου Γυμνασίου για τις θέσεις των υδρονομέων άρδευσης και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τομέα Δομικών για τη θέση του Δ.Ε. εργοδηγού-υδρονομέα άρδευσης.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

5) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2019.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Χανίων και ανάρτησή της στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. (www.deyach.gr).

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, αρμόδια κα Ζουρίδου Μαρία.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr).

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

   Για λήψη της αίτησης και των σχετικών εντύπων, κάντε κλικ στο σύνδεσμο από κάτω :

Απόφαση Δ.Σ. 297/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (6) υδρονομέων

Αίτηση Πρόσληψης Υδρονομέων 2019

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Άνδρες)

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Γυναίκες)

Απογραφικό Δελτίο

Close Menu