Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων 2023

By 21-04-2023No Comments

Χανιά 20/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 4621g
ΑΔΑ: 9ΚΣ5ΟΕΨΡ-Μ1Ψ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),
 2. υπ’ αριθ. 156/2023 απόφαση του Δ. Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ: 64ΘΥΟΕΨΡ-Ρ30) με θέμα «Ορισμός αρδευτικής περιόδου 2023 για τις Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Θερίσου – Έγκριση πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων άρδευσης»,
 3. Την υπ’ αριθ. 3933/04-04-2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων οικονομικού έτους 2023,
 4. Την υπ’ αριθ. 3523/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΥΗΟΡ1Θ-5ΛΜ) εγκριτική απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων έτους 2023 για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ)».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, από τις 24/04/2023 έως και τις 28/04/2023, στη διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων.

 1. Αριθμός θέσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3523/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΥΗΟΡ1Θ-5ΛΜ) εγκριτική απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε δεκατέσσερα (14) άτομα.

 1. Αρδευτική περίοδος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3523/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΥΗΟΡ1Θ-5ΛΜ) εγκριτική απόφαση της συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος από 01/05/2023 έως 31/10/2023.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να επιλεγεί  κάποιος ως υδρονομέας άρδευσης πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών των Δ.Ε. Κεραμειών και Θερίσου.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

4) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980) ή Τριταξίου Γυμνασίου.

5) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) περί: α) μη κωλύματος διορισμού, π.χ. δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου κ.λ.π., β) ύπαρξης απαιτούμενης υγείας για την εκτέλεση των καθηκόντων ως υδρονομέας άρδευσης και γ) εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα σε εύλογη προθεσμία από το διορισμό του, διαφορετικά απολύεται χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2023.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και ανάρτησή της στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. (www.deyach.gr).

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται μόνο τηλεφωνικά, από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 28210-36279 & 28210-36270.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, προς την ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων.

Η παρούσα πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής καθώς και υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

Για λήψη της αίτησης και των σχετικών εντύπων, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους :

Απόφαση Δ.Σ. 238/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (14) υδρονομέων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υδρονομείς 2023

Αίτηση Πρόσληψης 14 Υδρονομέων 2023

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Άνδρες)

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Γυναίκες)

Close Menu