Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων 2024

By 24-04-2024No Comments

Χανιά 23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 6078
ΑΔΑ: 6ΕΝΡΟΕΨΡ-ΔΨΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),
 2. Την υπ’ αριθ. 188/02-04-2024 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ: 9ΘΚ3ΟΕΨΡ-ΖΩΟ) με θέμα «Ορισμός αρδευτικής περιόδου 2024 για τις Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Θερίσου – Έγκριση πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων άρδευσης»,
 3. Την υπ’ αριθ. 3386/05-03-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων οικονομικού έτους 2024,
 4. Την υπ’ αριθ. 3518/19-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΦΨΟΡ1Θ-ΥΜ2) εγκριτική απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2024 για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα  δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 έως και την Τετάρτη 1 Μαΐου 2024 ώρα 14:00μ.μ. :

α) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων (Υπόψη Διοικητικού Τμήματος – Γραφείου Προσωπικού), ώρες 08:00-14:00 ή

β) ηλεκτρονικά στο hr@deyach.gr 

 1. Αριθμός θέσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3518/19-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΦΨΟΡ1Θ-ΥΜ2) εγκριτική απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε δεκατέσσερα (14) άτομα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΩΝ Τρεις (3) Υδρονομείς
Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ Έξι (6) Υδρονομείς
Τ.Κ. ΜΑΛΑΞΗΣ Ένας (1) Υδρονομέας
Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΝΑΣ Ένας (1) Υδρονομέας
Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
Τ.Κ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ Δύο (2) Υδρονομείς
Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ Ένας (1) Υδρονομέας
 1. Αρδευτική περίοδος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3518/19-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΦΨΟΡ1Θ-ΥΜ2) εγκριτική απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος από 01/05/2024 έως 31/10/2024.

 1. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να επιλεγεί  κάποιος ως υδρονομέας άρδευσης απαιτείται:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χανίων και να έχει γνώση των περιοχών των Δ.Ε. Κεραμειών ή Θερίσου.

ε. Να μην έχει καταδικαστεί σε ποινή, συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1) Αίτηση συμμετοχής,

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

3) Πιστοποιητικό γέννησης,

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

5) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980) ή Τριταξίου Γυμνασίου,

6) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί: α) μη κωλύματος πρόσληψης, π.χ. δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου κ.λ.π., β) ύπαρξης απαιτούμενης υγείας για την εκτέλεση των καθηκόντων ως υδρονομέας άρδευσης και γ) εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής στρατιωτικών υποχρεώσεων (Επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Η επιλογή και η πρόσληψη μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο προσληφθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα σε εύλογη προθεσμία από την πρόσληψή του, διαφορετικά απολύεται χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο της πρόσληψης, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου πρόσληψης.

 1. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και προσλαμβάνονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2024.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. (www.deyach.gr).

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά, από το Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 28210-36279, 28210-36270 ή 28210-36264.

Η παρούσα Πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής καθώς και υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

 

Για λήψη της αίτησης και των σχετικών εντύπων, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους :

Απόφαση Δ.Σ. 228/2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (14) υδρονομέων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υδρονομείς 2024
Αίτηση Πρόσληψης 14 Υδρονομέων 2024
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Άνδρες)
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής (Γυναίκες)

Close Menu