Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Περίληψη Διακήρυξης “Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου 12ος 2012

By 12-05-2017April 8th, 2021No Comments

Χανιά  12-12-2012

Αριθμ.Πρωτ. 6286 espa_

etpaΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ – ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» με προϋπολογισμό 5.904.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα XIII της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ), Πιθάρι Ακρωτηρίου, 73100, Χανιά, τηλ +30 2821036240, φαξ +30 2821036288, www.deyax.org.gr.

Στο έργο περιλαμβάνονται δίκτυα αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου και συγκεκριμένα οι συνδετήριοι αγωγοί των οικισμών και το βασικό δίκτυο των οικισμών Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων. Οι αγωγοί τοποθετούνται κάτω από υφιστάμενους δρόμους. Προβλέπεται να κατασκευαστούν κεντρικοί και δευτερεύοντες αγωγοί βαρύτητας P.E. δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 22.500μ. με τα φρεάτια επίσκεψης και παροχετευτικά φρεάτια και καταθλιπτικοί αγωγοί P.E. 10 atm συνολικού μήκους 6010 μ.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, μέχρι και την 30-01-2013 ημέρα Τετάρτη με την καταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η υπηρεσία θα δίνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια μελέτης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο +30 2821036240, FAX  +30 2821036288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βλησίδη Ιωάννα.

Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ και να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη επίδοσης και αποσφράγιση προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ. Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που ανέρχονται στο ποσό των 91.406,00 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται στο ποσό 228.515,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ.

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.3669/08.

Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Ν.3669/2008. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοιν/ξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 4η ή 5η ή κοιν/ξίες 3ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοιν/ξίας) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Υπόδειγμα τύπου Α.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από τον Πρόεδρο της ΕΔ ανακοίνωσης με την οποία γνωστοποιείται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του Πρακτικού. Για τη διαδικασία της προδικαστικής προσφυγής (Ν.3886/2010), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής δέκα (10) ημέρες αφότου έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12-12-2012

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ

Νίκη Αποστολάκη

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάντοντας κλίκ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε Προκηρύξεις και τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ με επεξήγηση από κάτω Διαγωνισμός 5-2-2013 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ – ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» .
Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.

Close Menu