Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Ζ’ Σύμπλεγμα Ακαθάρτων

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης Ζ’ Σύμπλεγμα Ακαθάρτων

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ                                                                       ΧΑΝΙΑ 23/11/2006

          ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 211

       ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, προκηρύσσει διεθνές, δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ: Z’ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως  τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, τον Ν. 3263/2004 και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ως ισχύουν σήμερον και τις διατάξεις του Ν 2940/2001, προϋπολογισμού μελέτης 4.261.601,00  € χωρίς Φ.Π.Α. και 5.071.305,19,00  €  με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους περιαστικούς  Δήμους Ακρωτηρίου , Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου   του Νομού Χανίων και γενικά κάθε εργασία που προβλέπεται από την σχετική μελέτη του έργου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 9 Iανουαρίου 2007 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210-36220)  ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ( λήξη επιδόσεως προσφορών ). Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 270 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 57/2000 και ειδικότερα όπως ορίζεται στο Ν. 3236/2004. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές είναι η Ελληνική. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές α)  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 4ης και πάνω για έργα Υδραυλικά β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμετέχουν δ) και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τον Ν.2940/2001. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 79.896,88   € δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στον Σύνδεσμο Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για διάρκεια 300 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 199.742,21 € δηλ. 5% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου υπερβεί το 12% θα κατατεθεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004. Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις  (14) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. κατά 75% και  το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εγκριτική απόφαση Ε(2001) 4041/20-12-2001. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 30  € συν Φ.Π.Α. στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την  3-1-2007 (ώρα 13.30 μμ). Προσφυγή κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ( Σύνδεσμο Αποχέτευσης  Δήμων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας) υποβάλλεται σε προθεσμία 5 ημερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης απόφασης σύμφωνα με το Αρθρο 3 του Ν. 2522/97 και του άρθρου 35 του Π.Δ. 334/2000. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον τύπο και στο φύλλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης ( Τηλ. 28210/36220) fax  28210/36288).

                                                                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                                                                                            ΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Close Menu