Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Μελέτης βελτίωσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλεως Χανίων

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά  10-6-2010

Αριθμ.Πρωτ. 1654

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1. α. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(-α) επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Κυδωνίας 29, 731 35, Χανιά, Υπόψη: κ. Κώστα Στεργιάννη, Τηλ. +28210-36.220, email: info@deyax.org.gr, Φαξ: +28210-36.288. β. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Κυδωνίας 29, 731 35, Χανιά, Υπόψη: κ. Μανώλη Κασαπάκη, Τηλ. +28210-36.244, email: info@deyax.org.gr, Φαξ: +28210-36.288. γ. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από: Όπως διεύθυνση σε σημείο Ι.1.α, Υπόψη κα. Μαρίας Ζουρίδη. δ. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Όπως διεύθυνση σημείο Ι.1.α, Πρωτόκολλο Υπηρεσίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Μελέτη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλεως Χανίων» και ο τόπος της παροχής: οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων.

ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Μελέτη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλεως Χανίων για να μπορεί να εξυπηρετεί τους χρήστες για την επόμενη 20ετία και να βελτιωθεί ο έλεγχος των διαρροών. Θα γίνει μεταξύ των άλλων υπολογισμός των αναγκών, επικαιροποίηση των υδραυλικών μοντέλων, έλεγχος επάρκειας του δικτύου και αντικαταστάσεις σωλήνων. Θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες: Μελέτες Υδραυλικών έργων. Μελέτες Στατικών έργων, Τοπογραφικές Εργασίες. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 3316/05 με υπογραφή σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων (Κύριος του έργου). Η σύμβαση δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Προεκτιμώμενη αμοιβή: α) Συνολική: 221.313,52 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). β) Ανά κατηγορία μελέτης: 199.949,38 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τη μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικών έργων), 6.568,39 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τη μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικών έργων), 11.907,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τη μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές Εργασίες), 2.887,81 ευρώ για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 11 μήνες (7 μήνες ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου).

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 1) Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 4.426,27 ευρώ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). 2) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής Εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβαση ανέρχεται σε 11.065,68 ευρώ (αντιστοιχεί σε 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Θησέας (180.080 € μαζί με το ΦΠΑ) και το υπόλοιπο από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Προβλέπονται τμηματικές πληρωμές με την πρόοδο των εργασιών ανά στάδιο μελέτης. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτική να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/05. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/05: "Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών". Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση και ικανότητα των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και τα περιεχόμενα του φακέλου συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

ΙΙΙ.2 Στο διαγωνισμό καλούνται:

1) Ημεδαποί ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών – Εταιρειών που καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις μελετών ήτοι: 1) Στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Δ ή Ε, 2) Στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχίο τάξης Α ή Β, 3) Στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης Α, 2) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, προερχόμενοι από χώρες – μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου ή προέρχονται από χώρες – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05. Για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και δύο στελέχη 4ετούς εμπειρίας. Για την κατηγορία μελέτης 08, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετους εμπειρίας. Για την κατηγορία μελέτης 16, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας. 3) Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και παρ.2. Κάθε μέλος της σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξία στην οποία μετέχει. Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε διαφορετικές κατηγορίες των επιμέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 20 ως ακολούθως: α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, στην κατηγορία 13. Μελέτες ύδρευσης (δίκτυο διανομής ή εξωτερικό υδραγωγείο), σε οριστικό στάδιο, για ισοδύναμο πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 ατόμων. Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για δίκτυα ύδρευσης. β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς. Ένα (1) Μηχανικό, Διπλωματούχο Ανώτατης Σχολής, 20-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης υδραυλικών/μαθηματικών μοντέλων για δίκτυα ύδρευσης (σε αστικά περιβάλλοντα). Ένα (1) Μηχανικό ή Επιστήμονα, Διπλωματούχο Ανώτατης Σχολής 10-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με εμπειρία σε θέματα αυτοματοποίησης εγκαταστάσεων ύδρευσης με την χρήση Συστημάτων Συλλογής Πληροφοριών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA). Ένα (1) Μηχανικό ή Επιστήμονα, Διπλωματούχο Ανώτατης Σχολής 4-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1 ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται κατωτέρω: Πληρότητα και αρτιότητα εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%). Η αποτελεσματικότητα της προταθείσας έκθεσης μεθοδολογίας (στάθμιση 40%) και η οργανωτική ικανότητα της προταθείσας ομάδας μελέτης (στάθμιση 60%) (βαρύτητα 40%). Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

IV.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙV.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (-εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι . IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ): Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση  εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 05-07-2010, Ώρα:14:00. Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Ναι. Τιµή: 40 ευρώ. Όροι και τρόπος πληρωμής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού της Αναλυτικής Προκήρυξης και τα τεύχη που  τη συνοδεύουν (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Φάκελος Έργου εκτός από τα στοιχεία 7 και 8 αυτού), στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους. IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προ­σφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 12-07-2010, Ώρα:10:00. IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία (ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ι­σχύος της προσφοράς: Διάρκεια σε μήνα(ες): έξη (6)(από την ανάθεση της σύμβασης). IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα  των προσφορών: Ημερομηνία 12-07-2010, Ώρα: 10:00, Τόπος: Όπως Ι.1.α. Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προ­σφορών: Ναι. Επιτροπή διαγωνισμού και νόµιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΓΥΠΑΚΗΣ

Close Menu