Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Συστήματος Ατομικής Απορόφησης

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 25/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 2474
ΑΔΑ: 45ΟΥΟΕΨΡ-65Υ 

       Η Aντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, κα Νίκη Αποστολάκη, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοικτό, διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»  σύμφωνα  με  τις διατάξεις των Π.Δ. 59/2007, της υπ’αρ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), ως ισχύουν σήμερα και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, προϋπολογισμού  45.000€ χωρίς ΦΠΑ και 55.350€ με Φ.Π.Α.

        Η προμήθεια αφορά ένα σύστημα ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και αυτόματο δειγματολήπτη για το Εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 20-12-2011  ημέρα  Tρίτη και ώρα 12.15 μ.μ. ( λήξη επιδόσεως προσφορών ) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Πιθάρι Ακρωτηρίου, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210-36220). Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 120 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Τεχνικά χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές – Ποιότητα κατασκευής. Στάθμιση: 50, Εγγύηση – συντήρηση – υποστήριξη. Στάθμιση : 30, Εκπαίδευση προσωπικού. Στάθμιση:20. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.250 €. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνουν: Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά: Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους περί του ότι, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης για χώρες Ε.Ε.  Ε.Ο.Χ., χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους περί του ότι, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά την καταβολή των φορολογικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης για χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ., χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί ο προσφέρων για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για εταιρείες).  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί ο προμηθευτής υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Τα στοιχεία που περιγράφονται στα σημεία 2-5 μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ή ισοδύναμου εγγράφου για αλλοδαπές εταιρίες) στην οποία θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αλλά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων και ο κατασκευαστής του οχήματος έχουν την κύρια έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ και χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι αντιπρόσωπος ή κατασκευαστής του είδους αυτού (Βεβαίωση οικείου επαγγελματικού μητρωου, Επιμελητηρίου η Επαγγελματικής Ένωσης κ.λ.π. της χώρας εγκατάστασής του προσφέροντος) κατά το έτος υποβολής της προσφοράς που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξη μήνες πρίν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον αντιπρόσωπο απαιτείται επίσης έγγραφο του κατασκευαστή  για τα ανωτέρω και έγγραφο αντιπροσώπευσης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (η ισοδυνάμου εγγράφου για τις αλλοδαπές εταιρείες) με πίνακα προμηθειών παρόμοιων με το προσφερόμενο σύστημα κατά την τελευταία τριετία στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., σε Δ.Ε.Υ.Α., σε Δήμους ή και σε άλλους Δημόσιους φορείς και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς του εσωτερικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτός κατασκευαστής πρέπει να έχει προμηθεύσει τρία τουλάχιστον παρόμοια συστήματα. Ισολογισμούς του προσφέροντος  που έχουν εκδοθεί για  τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Από τους ισολογισμούς πρέπει  να προκύπτει ότι οι προσφέροντες   έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Προμήθειας. 10.  Πιστοποιητικά κατά ISO 9001 τόσο του προσφέροντος όσο και του κατασκευαστή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ε.Ο.Χ. κατά 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ Εθνικούς πόρους κατά 50% και εντάσσεται στο έργο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 EL0031 "Bελτιστοποίηση ανάκτησης και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων». Τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού χορηγούνται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κα Βλησίδη), Πιθάρι Ακρωτηρίου 73135 Χανιά (τηλ. 28210 36240) μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προκήρυξη έχει επίσης αναρτηθεί στο ισότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. http://www.deyax.org.gr/, ενώ για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο info@deyax.org.gr . Προσφυγές υποβάλλονται: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στις τοπικές εφημερίδες μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, η της αξιολόγησης μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ που αποφαίνεται τελικά. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της ΔΕΥΑΧ καθώς και οι αποφάσεις του που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις ανωτέρω εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο και θα καταβληθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης (Τηλ.: 28210/36240) fax:  28210/3628).

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Close Menu