Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» 9ος 2012

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά  19-9-2012

Αριθμ.Πρωτ. 4849

ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΕΨΡ-8ΡΨ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων προκηρύσσει διαγωνισμό με την «ανοικτή διαδικασία» των Άρθρων 111, παρ.10 και 123 του Ν.3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού για την ανάδειξη αναδόχου, και με τους πρόσθετους όρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17/οικ/03/49/ΦΝ440 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 12.180.000,00 Ευρώ (που αναλύεται: Δαπάνη Εργασιών: 9.297.400,00 €, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 1.673.532,00 €, Απρόβλεπτα: 987.383,88 €,  Αναθεώρηση: 221.684,12 €). Το ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.801.400,00 €.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  Χανίων, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται αυξημένα φορτία σήμερα αλλά και σε χρονικό ορίζονται 20 ετών. Αναλυτικότερα προβλέπονται : – Η επέκταση υφιστάμενων μονάδων με την κατασκευή πρόσθετων δεξαμενών εξάμμωσης, βιολογικών αντιδραστήρων, δεξαμενή καθίζησης, μηχανική πάχυνσης, χωνευτών ιλύος, αεροφυλακίου, μηχανής συμπαραγωγής, πυρσού καύσης κλπ – Η κατασκευή νέων μονάδων (μονάδα επεξεργασίας λιπών και ελαίων, προετοιμασίας βιομηχανικού νερού κλπ) – Η αντιμετώπιση προβλημάτων σε υφιστάμενες μονάδες (υποδοχή και επεξεργασία αποφρακτικών κλπ) Παράλληλα επεκτείνονται τα δίκτυα υποδομών (πόσιμου και βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων, απόσμησης, καθώς επίσης και δίκτυο διανομής ενέργειας) για την εξυπηρέτησης νέων μονάδων και κατασκευάζεται κτίριο συνεργείου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μετά από αίτησή τους να λάβουν γνώση των σχετικών στοιχείων και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, αντί του ποσού των 50 € από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου / Πιθάρι Ακρωτηρίου πλην των σχεδίων που θα εκτυπώνονται σε συμβεβλημένο με την Υπηρεσία κατάστημα από όπου θα τα παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος καταβάλλοντος το αντίστοιχο κόστος, Πληροφορίες κα Βλησίδη τηλ.: 2821036240, 2821036220, μέχρι και την 31/10/2012. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο  Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Χανίων (αριθ. ενάρ. έργου ΣΑ 2011ΣΕ07580092) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η κατάθεση των προσφορών στο διαγωνισμό θα γίνει στη ΔΕΥΑ Χανίων, πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου / Πιθάρι Ακρωτηρίου ΤΚ 73100. τηλ. 2821036220, fax 2821036259 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 3669/08. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα ανέρχεται στο ποσό των 239.166,00 € με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Χανίων , την 6/11/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. από την αρμόδια επιτροπή  Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.) χωρίς να απαιτείται εκ νέου δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. To αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας: Για την κατηγορία των Υδραυλικών έργων, 4ης και 5ης Τάξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 4ης και 5ης Τάξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την κατηγορία των έργων επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων,  3ης και 4ης Τάξης καθώς και 5ης Τάξης για πτυχία εντός του Ν. Χανίων ή ως δεύτερο Νομό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Ρητά επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Δ17/οικ/03/49/ΦΝ440 Απόφαση του Υπουργού Yποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και στην περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον μέλος αυτής σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30%  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν οι ίδιοι, κατά την τελευταία δεκαετία, αποδεδειγμένα εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τεχνική ικανότητα στην κατασκευή και λειτουργία (τουλάχιστον κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας) εγκαταστάσεων  επεξεργασίας λυμάτων ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με εταιρία που διαθέτει την εμπειρία αυτή, η οποία συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο και συγκεκριμένα: Οι διαγωνιζόμενοι ή οι αποκλειστικά συνεργαζόμενοι να έχουν κατασκευάσει και λειτουργήσει οι ίδιοι ή να έχουν συμμετάσχει ως μέλη Κοινοπραξίας με ποσοστό άνω του 40% στο σύνολο του έργου, μία (1) τουλάχιστον εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 20.000 ισοδυνάμων κατοίκων. Το εν λόγω έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία μετά την 31η Δεκεμβρίου 2001. Διευκρινίζεται ότι η τεχνική ικανότητα της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει απαραιτήτως να αφορά σε μονάδες επεξεργασίας, που περιλαμβάνουν και τον Η/Μ εξοπλισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας και να μην περιορίζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να αφορά νέα ΕΕΛ ή επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ . Στην κάθε περίπτωση ο όρος των ισοδυνάμων κατοίκων αφορά την κατασκευασθείσα και όχι την μελετηθείσα μονάδα. Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό-βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αρμόδιου φορέα όπου θα περιγράφεται το έργο και θα αναφέρεται ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάθεση των προσφορών αναφέρονται στο τεύχος Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Α. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων : 11-9-2012

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάντοντας κλίκ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε Προκηρύξεις και τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ με επεξήγηση από κάτω Διαγωνισμός 6-11-2012 "Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων".
Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.

 Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους :

Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Τύπος Α
Προϋπολογισμός Μελέτης
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τιμολόγιο Μελέτης

 

Close Menu