Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού έργου Αποκ/ση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων συνεργείων ΔΕΥΑΧ 2015

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά  27-10-2015

Αριθμ.Πρωτ. 6167

ΑΔΑ: 7ΗΡΙΟΕΨΡ-5ΧΩ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

      1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΚΔΕ για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016» με προϋπολογισμό 486.539,11 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 391.060,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης) από τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 1:30μμ με την καταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 36240, FAX επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βλησίδη. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300), την ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΔΕ. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές 4.α1. Ημεδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1ης τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 4.α2. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 4.α2. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.911,21 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

 

 

Μπορείτε να κάνετε λήψη για να διαβάσετε τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Διακήρυξη

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Tην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μαζί με το CD με τα παραπάνω, μπορείτε να την παραλάβετε από την Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καταβάλλοντας 10,00€.

 

Close Menu