Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Μελέτης επάρκειας εκσυγχρονισμού & διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑΧ & Περιαστικών Δήμων

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά  25-7-2012

Αριθμ.Πρωτ. 64350.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1) ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 (2)

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ Πιθάρι Ακρωτηρίου 73100 ΧΑΝΙΑ

τηλ 28210 36240 fax 28210 36288 πληροφορίες κα Βλησίδη. (3)

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των Περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων)»

και ο τόπος της παροχής ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

 • Μελέτη νέων τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 30χλμ.
 • Μελέτη νέων δεξαμενών.
 • Μελέτη αντικατάστασης των τροφοδοτικών καναλιών της Αγυιάς. Μελέτη βελτίωσης των υδρομαστεύσεων Αγυιάς και διασύνδεση με τον αγωγό Κολύμπας.
 • Μελέτη για τη στατική ενίσχυση του αντλιοστασίου Αγυιάς.
 • Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων: αντλιοστασίων ύδρευσης στην περιοχή Αγιάς και στις νέες δεξαμενές, για α) εξοπλισμό περιφερειακών δεξαμενών διανομής β) κόμβων διακλάδωσης κύριου δικτύου προσαγωγής και διανομής, γ) σημείων μετρήσεων & ελέγχου στα όρια των ζωνών διαρροών.
 • Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης μήκους περίπου 25 χλμ.
 • Τοπογραφικές Εργασίες.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Γεωτεχνική Μελέτη.
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ και ΦΑΥ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 878.676,44 € (πλέον ΦΠΑ 23%)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

 • 1. 563.490,33 € για μελέτη κατηγορίας 13
 • 2. 73.732,86 € για μελέτη κατηγορίας 09
 • 3. 44.119,58 € για μελέτη κατηγορίας 27
 • 4. 8.014,94 € για μελέτη κατηγορίας 08
 • 5. 116.750,28 € για μελέτη κατηγορίας 16
 • 6. 72.568,45 € για μελέτη κατηγορίας 21

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Δεκαέξι (16 μήνες)

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:  

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 17.573,53 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 43.933,82 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΜΠ 002/3) και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Χανίων. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή(4). Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

1. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’

2. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’ ή Ε’

3. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’

4. στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Α’ ή Β’

5. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ’

6. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Γ’

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

1. για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς   εμπειρίας, 1 μελετητή     8ετούς   εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας

2. για την κατηγορία μελέτης 09, 1 μελετητή 12ετούς  εμπειρίας,

3. για την κατηγορία μελέτης 27, 1 μελετητή 8ετούς  εμπειρίας,

4. για την κατηγορία μελέτης 08, 1 μελετητή 4ετούς  εμπειρίας,

5. για την κατηγορία μελέτης 16, 1 μελετητή 12ετούς  εμπειρίας,

6. για την κατηγορία μελέτης 21, 1 μελετητή 12ετούς  εμπειρίας.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης  (βαρύτητα 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 19-09-2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 27-09-2012(5) και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 24-07-2012.

 

      ΧΑΝΙΑ 25/07/2012

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος κάντοντας κλίκ στο Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια επιλέγουμε Προκηρύξεις και τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με επεξήγηση από κάτω «Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των Περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων)».
Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.


 

1. Εφόσον πρόκειται περί σύμβασης υπηρεσιών γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές

2. 2004/18 ή 2004/ 17 κατά περίπτωση

3. Αναγράφονται η επίσημη επωνυμία (τίτλος) της Αναθέτουσας αρχής, με πλήρη στοιχεία π.χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, Διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Τ.Κ. και ο υπάλληλος που μπορεί να δώσει πληροφορίες για το διαγωνισμό ή να στείλει τα τεύχη και ο τόπος που πρέπει να σταλούν οι προσφορές.

 4. Αν όμως προβλέπεται από τη Διακήρυξη ως υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας να γραφεί.

 5. (Ημέρα, μήνας έτος)

Close Menu