Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTER PLAN) ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2019

By 27-03-2019April 29th, 2021No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTER PLAN) ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2019

Χανιά 20/03/2019
Αριθ. Πρωτ. 1840
ΑΔΑ: ΨΠΗΒΟΕΨΡ-ΘΥΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Master Plan) ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις Επίσημη Επωνυμία:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας, Μουρνιές, 73300, Χανιά Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά) Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36220 Φαξ. : 28210 36288, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyach.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: www.deyach.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αγγελική Σταθοπούλου. 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 4. Κωδικός CPV : 71320000-7 και συμπληρωματικά 71242000-6. 5. Είδος σύμβασης : ΜΕΛΕΤΗ. 6. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά). 7. Αντικείμενο Σύμβασης Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) με κύρια στάδια την αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις Μελλοντικής Ζήτησης, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, τις προτάσεις και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος και τέλος την οριστικοποίηση του Μaster Plan. 8. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 9. Εκτιμώμενη συνολική αξία Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 173.176,03 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 1. 122.613,75 € για μελέτη κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 2. 4.359,60 € για μελέτη κατηγορίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, 3. 6.176,10 € για μελέτη κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 4. 4.359,60 € για μελέτη κατηγορίας ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, 5. 2.179,80 € για μελέτη κατηγορίας ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ και 6. 10.899,00 € για μελέτη κατηγορίας ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ και 22.588,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 11. Διαδικασία ανάθεσης Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016 και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 12. Διάρκεια Σύ­μβασης Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρόνου  εκπόνησης των σταδίων της μελέτης, των ελέγχων και εγκρίσεων τους. 13. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/05/2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 22/05/2019. 14. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 28/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 15. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης Ορίζεται η 05/06/2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00. 16. Απαιτούμενες εγγυήσεις Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 3.460,00  €, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 27/04/2020. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 17. Χρηματοδότηση Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας -2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 20018ΕΠ00210000, Κωδικός ΟΠΣ 5019457) και έχει λάβει έγκριση διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 61999/15-03-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 18. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο (9) και που είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Γ’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο τάξης Α’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης Α’ και άνω, στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο τάξης Α’ και άνω και στην κατηγορία μελέτης 17, πτυχίο τάξης Α’ και άνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής: (α) Για τη κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλικών έργων, 1 στέλεχος τουλάχιστον  10 ετούς εμπειρίας (β) Για την κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (γ) Για την κατηγορία μελέτης (9) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (δ) Για την κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (ε) Για την κατηγορία μελέτης (20) Υδρογεωλογική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (στ) Για την κατηγορία μελέτης (17) Χημικές μελέτες και έρευνες, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης. 19. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν για  δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 20.  Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο  με τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (β) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα U =  U ΤΠ * 70% +  U ΟΠ * 30%, όπου U ΤΠ και U ΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 21. Διαδικασίες προσφυγής Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 22. Άλλες πληροφορίες Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 61999/15-03-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης. Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1307/13-03-2019 Θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για τα τεύχη δημοπράτησης. Η 170/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ, η οποία αφορά (α) την έγκριση του Φακέλου Σύμβασης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων για την εκπόνηση της μελέτης με αντικείμενο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ΔΕΥΑ Χανίων», (β) την ανάθεση της μελέτης με την ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, (γ) την έγκριση της Διακήρυξης και των Τευχών Δημοπράτησης και (δ) την ψήφιση πίστωσης ποσών 80.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 19.200,00 € (ΦΠΑ) εις βάρος των ΚΑΕ 8121.044 και 8540.000 προϋπολογισμού ΔΕΥΑΧ έτους 2019 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. Το υπόλοιπο της δαπάνης θα απορροφηθεί από τον προϋπολογισμό ΔΕΥΑΧ έτους 2020.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

Σχετικά αρχεία:

Close Menu