Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χημικών Απόσμησης για την ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης” 4ος 2019

By 10-04-2019April 29th, 2021No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χημικών Απόσμησης για την ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης” 4ος 2019

Χανιά 05/04/2019
Αριθ. Πρωτ. 2328
ΑΔΑ:ΨΩΨΨΟΕΨΡ-Λ0Ψ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Καυστικής σόδας σε διάλυμα 50% κβ σε ΝaOH για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων» cpv 24311521-5 και Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υπεροξείδιο του υδρογόνου σε διάλυμα» cpv 24315300-8 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού, 84.200,00€ (140.000 κιλά) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να  αυξομειωθεί ανά είδος κατά τέσσερις (4) μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 30% (42.000 κιλά) με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Ανάλυση ανά είδος στον Προϋπολογισμό Τευχών. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να ασκηθεί στο 2020, θα υπάρξει πίστωση το έτος 2020. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, Κ.Α.Ε. 6264-37,6264-38 CPV 24311521-5, cpv 24315300-8, NUTS2 EL4 & NUTSEL434. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται: Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ στο ποσό 384,00€,  Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ στο ποσό 1.300,00€ και για την συμμετοχή και στην Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και στην Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ στο ποσό  1.684,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 05/04/2019. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 09/04/2019. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

Σχετικά αρχεία:

Close Menu