ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 8.970.000,00 €
Χρηματοδότηση
Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.