ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΕΠΑ

Προϋπολογισμός του έργου
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 199.000,00 €
Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.