ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 486.000,00 €

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.