ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 2.923.387,10 €

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.