ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΑΓΥΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 370.000,00 €

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.