ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ενημερώνει ότι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων» με ανάδοχο την ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. με δ.τ. ECO-CONSULTANTS SA / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. / ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ».

Σκοπός της σύμβασης είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Χανίων, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και Ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης είναι 173.176,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η αξία της σύμβασης είναι 69.205,62 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες ενώ η μελέτη αποτελείται από τα εξής αντικείμενα:

-Αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

-Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος του Δήμου – Προβλέψεις Μελλοντικής Ζήτησης

-Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

-Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος

-Οριστικοποίηση Μaster Plan

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κυρία Χρυσούλα Χατζηδάκη, τόνισε ότι η σύνταξη της ανωτέρω μελέτης επιβάλλεται από το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού (σε χρονικό κύκλο 20ετίας) στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 173.176,03 €
Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και από ιδίους
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.