ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 173.176,03 €

Προυπολογισμός Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 69.205,62 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 16/03/2021

Προθεσμία ολοκλήρωσης : 16/06/2023

Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (όσον αφορά τον ΦΠΑ)

Ανάδοχος : Ένωση γραφείων μελετών «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. με δ.τ. ECO-CONSULTANTS SA / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. / ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ».

Σκοπός της σύμβασης είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Χανίων, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων , καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑ Χανίων.

Η μελέτη αποτελείται από τα εξής στάδια :

  • 1ο στάδιο : Αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  • 2ο στάδιο : Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος του Δήμου – Προβλέψεις Μελλοντικής Ζήτησης
  • 3ο στάδιο: Σχέδιο Ασφάλειας Νερού
  • 4ο στάδιο: Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
  • 5ο στάδιο : Οριστικοποίηση Μaster Plan

Έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο (έγκριση Τεχνικής Έκθεσης Παραδοτέου Α στις 27/10/2021) και βρίσκονται υπό εκπόνηση τα στάδια 2ο και 3ο.

Όπως έχει τονίσει η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Χρυσούλα Χατζηδάκη, η σύνταξη της ανωτέρω μελέτης που προβλέπεται από το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης θα συμβάλει καθοριστικά στην ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού  στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σε χρονικό κύκλο 20ετίας.