ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 173.176,03 €
Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και από ιδίους
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.