ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΘ2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΡAΤΟΠΕΔΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 37.982,69 €

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.