Skip to main content
search
Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Ποιότητα νερού στο Δήμο Χανίων

By 18-01-2024June 19th, 2024No Comments

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτη προτεραιότητα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την επιτύχουμε.

Προέλευση

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στους καταναλωτές προέρχεται από τον καρστικό υδροφορέα των Λευκών Ορέων και πρόκειται για υπόγειο νερό που λαμβάνεται μέσω επιφανειακών εκφορτίσεων και γεωτρήσεων.

 • Η Δημοτική Ενότητα Χανίων υδροδοτείται από τις πηγές και τις γεωτρήσεις της Αγιάς και συμπληρωματικά, κατά την υψηλή περίοδο κατανάλωσης, με νερό που αγοράζεται από τον Ο.Α.Κ. και προέρχεται από τις πηγές των Μεσκλών και τις γεωτρήσεις των Μυλωνιανών.
 • Οι άλλες Δημοτικές Ενότητες υδροδοτούνται από νερό που προέρχεται από τον Ο.Α.Κ. (πηγές Μεσκλών, γεωτρήσεις Μυλωνιανών) και τοπικές μικρές πηγές και γεωτρήσεις των πρώην περιαστικών Δήμων, που διαχειρίζεται σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 • Οι πηγές της       Αγιάς είναι ένας σημαντικός υδάτινος πόρος με ετήσιο συνολικό όγκο 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3) και η υπόγεια υδροφορία τους προέρχεται από τα ασβεστολιθικά και ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων.
 • Η προέλευσή του το χαρακτηρίζει ως νερό ελαφρώς αλκαλικό, μέτριας σκληρότητας με λίγα ανόργανα άλατα, συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα επίπεδα, μηδαμινό οργανικό φορτίο και πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα. Η χημική του σύσταση είναι τέτοια ώστε να έχει ιδανική συμπεριφορά στο δίκτυο.
 • Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχιακές μεταβολές στο νερό που παρέχεται, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι.
 • Σταθερή ποιότητα νερού όλο το χρόνο έχουν η Δ.Ε. Χανίων (η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων που προσθέτονται το καλοκαίρι δεν διαφοροποιείται), η Δ.Ε. Κεραμιών, το Λιμάνι της Σούδας, τα Άπτερα, το Βαρύπετρο, τα Μπουτσουνάρια και το χωριό Βαντές.
 • Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες που υδροδοτούνται μέσω Ο.Α.Κ., παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ χειμώνα και θέρους, κυρίως στην αγωγιμότητα του νερού, λόγω υδροδότησης τον χειμώνα από τις πηγές Μεσκλών και τους θερινούς μήνες από τις γεωτρήσεις των Μυλωνιανών.

Επεξεργασία

Η μοναδική επεξεργασία που απαιτείται για να πληρούνται οι όροι ποιότητας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο δήμο Χανίων είναι η απολύμανση, ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο δίκτυο ύδρευσης και να φτάνει το νερό ασφαλές και υγιεινό στους καταναλωτές. Η απολύμανση του νερού είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου.

 • 23 ζώνες χλωρίωσης σε όλο το Δήμο Χανίων.
 • Aυτόματοι αναλυτές 24ωρης συνεχούς λειτουργίας στα κύρια σημεία χλωρίωσης του νερού
 • 104 σημεία ελέγχου υπολειμματικού χλωρίου.
 • Καθημερινές δειγματοληψίες και επιτόπιες μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου.
 • Η Ελληνική νομοθεσία καθορίζει ελάχιστη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου στα ακρότατα σημεία του δικτύου. Οι συγκεντρώσεις του χλωρίου πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδα που αφενός εξασφαλίζουν την υγιεινή του πόσιμου νερού και αφετέρου δεν δημιουργούν ενόχληση στους καταναλωτές.
 • Ο αυτόματος έλεγχος της διεργασίας απολύμανσης, η σταθερότητα της συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου, οι προδιαγραφές ποιότητας του απολυμαντικού διαλύματος αλλά και η εξαιρετικά καλή ποιότητα του πηγαίου νερού και η απουσία οργανικών ουσιών σ’ αυτό, εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων της χλωρίωσης στο πόσιμο νερό του Δήμου Χανίων βρίσκονται σε επίπεδα μίας τάξης μεγέθους χαμηλότερα από τα όρια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση την ζώνη παροχής:

 • Ζώνη παροχής είναι μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μπορεί να θεωρηθεί περίπου ομοιόμορφη. Η συχνότητα και το είδος της παρακολούθησης καθορίζεται ανά ζώνη παροχής.
 • Οι παραπάνω συχνότητες καθορίζονται με βάση τον όγκο του διανεμόμενου νερού (μέση τιμή έτους) ή με βάση τον πληθυσμό για τον οποίο λαμβάνεται κατανάλωση νερού 200 λίτρα/κάτοικο/ημέρα.

Το δίκτυο ύδρευσης του δήμου Χανίων είναι χωρισμένο σε 10 ζώνες παροχής:

 • Χανίων
 • Σούδα –Νεροκούρου- Ν.Κυδωνία –Ακρωτήρι
 • Θέρισο
 • Περιβόλια
 • Βαρύπετρο
 • Αγιά
 • Μουρνιές
 • Τσικαλαριά
 • Άπτερα
 • Κεραμιά

Οι παράμετροι παρακολούθησης χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α παραμέτρων παρακολούθησης:

 • Οργανοληπτικές παράμετροι: οσμή, γεύση, θολερότητα, χρώμα
 • Φυσικοχημικές παράμετροι: pH, αγωγιμότητα
 • Χημικές παράμετροι: αργίλιο, σίδηρος, νιτρώδη
 • Μικροβιολογικές παράμετροι: ολικά κολοβακτηριοειδή, E. coli, Ολικά βακτήρια στους 37° και 22°C, Clostridium perfringens, εντερόκοκκος

Ομάδα Β παραμέτρων παρακολούθησης:

 • Χημικές παράμετροι (βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα, παραπροϊόντα της χλωρίωσης, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, χημικά πρόσθετα και ρυπαντές από σωλήνες ύδρευσης, αμμωνιακά άλατα, νιτρώδη, νιτρικά, κυανιούχα, φθόριο)
 • Ενδεικτικές παράμετροι (αργίλιο, σίδηρος, μαγγάνιο, νάτριο, θειικά, χλωριούχα, οξειδωσιμότητα, ολικός οργανικός άνθρακας)
 • Ραδιενέργεια

Έλεγχος Ποιότητας Νερού 2023

Έλεγχος Χλωρίωσης 2023

 

Η εξασφάλιση της υγιεινής του πόσιμου νερού: απουσία παθογόνων

 • Η ικανοποίηση των όρων που θέτει η νομοθεσία για την ελάχιστη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου σε όλο το δίκτυο (0.2 ppm)
 • Η διατήρηση των συγκεντρώσεων του υπολειμματικού χλωρίου σε επίπεδα που δεν δημιουργούν ενόχληση στους καταναλωτές
 • Η εξασφάλιση συγκεντρώσεων παραπροϊόντων της χλωρίωσης στο νερό σε επίπεδα χαμηλότερα από τα όρια της νομοθεσίας
 • Η ορθολογική λειτουργία της διεργασίας απολύμανσης : έλεγχος της πρώτης ύλης , αποτελεσματικότητα, σταθερότητα, οικονομικότητα διεργασίας : αυτοματοποίηση

 

ΟΝ LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Για να δείτε τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας του Δήμου Χανίων κάντε κλικ εδώ.

 

Χημική ποιότητα νερού ανά ζώνη παροχής ύδρευσης 

Επιλέξετε την ζώνη παροχής που θέλετε να δείτε την ποιότητα σε μορφή PDF.

Νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης :

 • ΚΥΑ  Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)
 • Π/112/1057/1-2-2016 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22-10-2013 περί «Θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».
 • Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη, σε ό,τι αφορά τις συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης και τις υποχρεώσεις τους.
 • ΥΔ 5673/4-12-1957 «Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων».
Close Menu