Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας 3 Βιομηχανικών Υπολογιστών 8ος 2020

By 06-08-2020April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας 3 Βιομηχανικών Υπολογιστών 8ος 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: Ψ5Θ4ΟΕΨΡ-1ΕΚ
Αριθ. Πρωτ.6387
Χανιά: 04/08/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. C.P.V. 30211000-1 και έχει προϋπολογισμό 17.100,00 € χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. και 21.204,00 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α.Ε. 8216-005, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται σε ποσό 342,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 04/08/2020. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 05/08/2020. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 06/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/082020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Κτιστάκης Άγγελος, Τηλέφωνο 28210-36255, email agelos@deyach.gr και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu