Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διακήρυξης “Απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης υλοποίησης κόμβου Μουρνιών 2017”

By 11-07-201729 Απριλίου, 2021No Comments

Προκήρυξη Διακήρυξης “Απαραίτητες Συμπληρωματικές εργασίες δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης υλοποίησης κόμβου Μουρνιών 2017”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: ΨΟΙ8ΟΕΨΡ-ΤΥΤ
Αριθ. Πρωτ. 5243
Χανιά: 10/07/2017

  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 162.350,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ, με προϋπολογισμό 130.927,42 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης) από τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300, μέχρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 και ώρα 1:30μ.μ. με την καταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ και το  Ν.4412/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 36240, FAX επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βλησίδη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300), την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ στην Α2 Τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας , καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.1   Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

4.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.618,55 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΟΑΚ Α.Ε. και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu