Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διακήρυξης “Προμήθειας οξειδίου του ασβεστίου για ΕΕΛ Χανίων 2017”

By 15-09-201729 Απριλίου, 2021No Comments

Προκήρυξη Διακήρυξης “Προμήθειας οξειδίου του ασβεστίου για ΕΕΛ Χανίων 2017”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: 7ΗΛΟΕΨΡ-ΜΗΒ

Αριθ. Πρωτ. 7067

Χανιά: 15/09/2017

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού 66.000,00€ (600.000 κιλά) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά τρείς μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 30% (180.000 κιλά) με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης ή μπορούν να είναι μειωμένες ως και 30%, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί στο 2018, θα υπάρξει πίστωση το έτος 2018. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, — Κ.Α.Ε. 6264-43  CPV 44921210-7 ,  NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται στο ποσό  1.320,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 15/09/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 18/09/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20/09/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 21/09/2017 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/10/2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Αντώνης Σχετάκης

Σχετικά αρχεία:

Close Menu