Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών σε νέα Δίκτυα Ύδρευσης” 5ος 2019

By 22-05-2019April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών σε νέα Δίκτυα Ύδρευσης, Επέκταση Αυτοματοποίησης σε νέους Τοπικούς Σταθμούς και Αναβάθμιση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Αυτοματοποίησης (Scada) του Δήμου Χανίων” 5ος 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΩΦΠΨΟΕΨΡ-ΚΛΨ
Αριθ. Πρωτ. 3526
Χανιά: 20/05/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά) Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36256, Φαξ. : 28210 36288 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : lemonis@deyach.gr Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Δημήτριος Λεμονής. 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 3. Κωδικός CPV : 32441100-7 και 32441200-8. 4. Είδος σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. 5. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά). 6. Αντικείμενο Σύμβασης: H σύμβαση περιλαμβάνει την τηλεμετρία και τηλεέλεγχο διαρροών σε νέα δίκτυα ύδρευσης, επέκταση αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς και αναβάθμιση των τοπικών σταθμών ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA) του Δήμου Χανίων. Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα 3 μηνών με εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και περίοδος εγγυημένης λειτουργίας διάρκειας 2 ετών. 7. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.647.158,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 2.134.804,88 € και ΦΠΑ 512.353,17 €). 9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 10. Διάρκεια Σύ­μβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έναν (21) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (18 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 11. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. 12. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 28/06/2019 και ώρα 15:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Ορίζεται η 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00. 14. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (42.696,10 €). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Για την εγγυημένη λειτουργία διάρκειας δύο (2) ετών απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €). 15. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής: Χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001448 από το Ταμείο Συνοχής και το Π.Δ.Ε. (κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ27510037) και με Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΧ για το μη επιλέξιμο τμήμα και το ΦΠΑ. Πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 16. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο Β.9 της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης. 17. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 18. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: • Να διαθέτουν βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. • Να διαθέτουν τεκμηρίωση  γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (2016, 2017 και 2018), για τα οποία έχουν υποβληθεί οριστικά οικονομικές καταστάσεις. Εάν για το τελευταίο έτος 2018 δεν έχουν υποβληθεί οριστικά οικονομικές καταστάσεις, θα δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση από το Διαγωνιζόμενο και αντ’ αυτών, θα υποβληθούν οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015. Αθροιστικά ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. • Να μην υπήρξε περισσότερες από μία φορά αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (2016, 2017 και 2018), για τα οποία έχουν υποβληθεί οριστικά οικονομικές καταστάσεις. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία εκτέλεσης, κατά την τελευταία πενταετία, σε μία (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας/έργου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ρευστών. Το σύστημα  τηλεχειρισμού-τηλελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου με Λογισμικό Τηλεμετρίας, Λογισμικό ελέγχου διαρροών και τουλάχιστον δέκα (10) απομακρυσμένους Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό το 30% του προϋπολογισμού της πράξης χωρίς το ΦΠΑ. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των κυρίων του έργου ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου. Τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να έχουν ημερομηνία μετά την 01.01.2014. 19. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 20. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης: Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο  με τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» και (β) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΤΒΑ = 0,70 X (ΣΤΠ) / (maxΣΤΠ) + 0,30 X (minΣΟΠ) / (ΣΟΠ), Όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Οικονομικού φορέα, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Οικονομικού φορέα, maxΣΤΠ η μέγιστη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς μεταξύ όλων των Οικονομικών φορέων, minΣΟΠ η χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των Οικονομικών φορέων και ΣΟΠ η συνολική οικονομική προσφορά του Οικονομικού φορέα. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 21. Διαδικασίες προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198,  18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, www.aepp-procurement.gr) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη του Αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

Αρχεία προς λήψη :

Close Menu