ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) : 4.850.000,00€

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εις βάρος του ΚΑΕ 8113-021.