Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και των περιαστικών δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Κύριος του Έργου/Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων
 • Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χανίων
 • Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ
 • Ανάδοχος: Σύμπραξη «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 • Χρηματοδότηση: Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ (ΣΑΜΠ 002/3 Περιφέρειας Κρήτης)
 • Προεκτιμώμενη αμοιβή:080.772,02 € (878.676,44 € + ΦΠΑ 202.095,58 €)
 • Οικονομική Προσφορά Αναδόχου: 090,00 € πλέον ΦΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της μελέτης αφορά τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Χανίων και των πρώην περιαστικών δήμων και νυν Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας και Ν. Κυδωνίας. Η μελέτη ύδρευσης θα εξετάσει την επάρκεια, τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των διαφόρων δικτύων ύδρευσης σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης. Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει τη μελέτη νέων τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης, τη μελέτη νέων δεξαμενών στις Δ.Ε. Ακρωτηρίου και Ν. Κυδωνίας, τη μελέτη αντικατάστασης τμημάτων του εσωτερικού δικτύου, τη μελέτη βελτίωσης των υδρομαστεύσεων Αγυιάς και διασύνδεση με τον αγωγό Κολύμπας, τη μελέτη για τη στατική ενίσχυση του αντλιοστασίου Αγυιάς και διάφορες μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων. Από την ανωτέρω μελέτη θα προκύψουν προτάσεις για την αυτονόμηση της τροφοδοσίας των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ με νέες ποσότητες υδατικών πόρων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκπόνησης των μελετών, έχει ως ακολούθως:

 1. Μελέτη αντικατάστασης των τροφοδοτικών καναλιών της Αγυιάς, μήκους 150 μ, και την σύνδεση του αγωγού της πηγής Κολυμπάς με το τροφοδοτικό κανάλι, Μελέτη βελτίωσης υδρομαστεύσεων Αγυιάς, Μελέτη Στατικής ενίσχυσης υφιστάμενου κτιρίου αντλιοστασίου Αγυιάς, Μελέτη Η/Μ εγκατάστασης αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Αγιάς.
 2. Μελέτη αγωγών από το χώρο της Αγυιάς προς την νέα δεξαμενή περιοχής Ν. Κυδωνίας και τις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης της περιοχής (Δεξαμενές Γαλατά, Δαράτσου).
 3. Μελέτη αγωγών από την διακλάδωση από τις δεξαμενές του Βαντέ έως τις υπάρχουσες δεξαμενές Περιβολίων και Βαμβακόπουλου καθώς και την υψηλή ζώνη Περιβολίων.
 4. Μελέτη αγωγού από την διακλάδωση από τον αγωγό που πάει από Βαντέ στον Αγ. Ιωάννη για την ενίσχυση της παροχής στις περιοχές Ν. Χώρα και Παλιά Πόλη της πόλεως Χανίων.
 5. Μελέτη νέας κεντρικής δεξαμενής φορτίου για την δημοτική ενότητα Ν. Κυδωνίας, Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων νέας δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Ν. Κυδωνίας.
 6. Μελέτη αγωγών α) από τον χώρο των Δεξαμενών (στην θέση Νεκροταφείο Μουρνιών) έως την θέση του νέου αντλιοστασίου Ακρωτηρίου και προς την νέα δεξαμενή, β) από τον χώρο της νέας δεξαμενής φορτίου Ακρωτηρίου έως την σημερινή κεντρική δεξαμενή ύδρευσης, γ) από τον χώρο της δεξαμενής Αγ. Ιωάννου προς την νέα δεξαμενή φορτίου Ακρωτηρίου της περιοχής.
 7. Μελέτη νέας κεντρικής δεξαμενής φορτίου για την δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου, Μελέτη Η/Μ εγκατάστασης αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Ακρωτηρίου, Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων νέας δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Ακρωτηρίου.
 8. Μελέτη αγωγού από την διακλάδωση από τις δεξαμενές του Νεροκούρου έως την υπάρχουσα δεξαμενή στα Τσικαλαριά.
 9. Μελέτη νέας κεντρικής δεξαμενής φορτίου για την δημοτική ενότητα Σούδας, Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων νέας δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Σούδας.
 10. Διερεύνηση διασύνδεσης του υπάρχοντος αγωγού από τον Αναβάλοντα με τις δεξαμενές του Βαντέ.
 11. Διερεύνηση της δυνατότητας αυτόνομης τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Χανίων.
 12. Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 25 k
 13. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για α) εξοπλισμό περιφερειακών δεξαμενών διανομής β) εξοπλισμό κόμβων διακλάδωσης κύριου δικτύου προσαγωγής.
 14. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για α) εξοπλισμό κόμβων διακλάδωσης κύριου δικτύου διανομής και β) εξοπλισμό σημείων μετρήσεων & ελέγχου στα όρια των ζωνών διαρροών.
 15. Εκτέλεση Τοπογραφικών εργασιών.
 16. Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 17. Σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης.
 18. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ.
 19. Τελική έκθεση συστήματος ύδρευσης Δήμου Χανίων.