Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διακήρυξης «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Π.Ε.Ο. 090 (πριν την κακιά στροφή) Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων»

By 19-09-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Διακήρυξης «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Π.Ε.Ο. 090 (πριν την κακιά στροφή) Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: 6ΚΕ9ΟΕΨΡ-0Υ4
Αριθ. Πρωτ. 7110
Χανιά: 15/09/2017

  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

 1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. 090 (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΣΤΡΟΦΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 54.560,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 44.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα).

2. Η κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων του έργου είναι NUTS: ΕL 434 και ο κωδικός CPV του έργου είναι: 45332200-5 – Υδραυλικά Έργα.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής προσφοράς και CD με τα τεύχη δημοπράτησης) από τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 1:30 μ.μ. με την καταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ και το Ν. 4412/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 36240, Fax επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βλησίδη.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300), την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ. 2ο του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας Α1 τάξης και άνω , κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων για έργα κατηγορίας Υδραυλικών,  που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 880 ευρώ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 19 Μάϊου 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 174452/23-08-2017 έγγραφο της με ΑΔΑ : Ψ29Μ7ΛΚ-ΚΞΨ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε την δημοπράτηση του με την υπ΄ αριθμό 408/2017 απόφαση, με ΑΔΑ : 7ΤΝΜΟΕΨΡ-Φ17.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ (new)

ΤΕΥΔ

Close Menu