Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ψηφιακών υδρομετρητών της Δ.Ε. Χανίων

By 05-09-2023September 20th, 2023No Comments

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 9ΠΖΜΟΕΨΡ-2Κ0
Αριθ. Πρωτ. 11208
Χανιά: 01/09/2023

                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

               Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις. Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά. Κωδ. NUTS: ΕL 434 (Χανιά). Τηλ. επικοινωνίας: 28210 36240. Φαξ.: 28210 36288. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kasapakis@deyach.gr. Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Κασαπάκης. 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί. Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 3. Κωδικός CPV: 32441200-8, 32441100-7 και 38411000-9. 4. Είδος σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. 5. Κωδικός NUTS: ΕL 434 (Χανιά). 6. Αντικείμενο Σύμβασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα (14.840) Τηλεμετρικών Διατάξεων Καταγραφής Κατανάλωσης (ΤΔΚΚ), Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας (ΣΔΕ), είκοσι δύο (22) μετρητών παροχής και τεσσάρων (4) μετρητών ποιότητας σε τέσσερεις (4) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), λογισμικών και εφαρμογών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ), την παράδοση υλικού τεκμηρίωσης και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα 3 μηνών με εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και περίοδος εγγυημένης λειτουργίας με ελάχιστη διάρκεια 2 έτη και μέγιστη 5 έτη. 7. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 8. Εκτιμώμενη συνολική αξία. Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 8.995.704,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 7.254.600,00 € και ΦΠΑ 1.741.104,00 €). 9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 10. Διάρκεια Σύ­μβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (δεκαπέντε (15) μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και τρεις (3) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 11. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr. 12. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 219226, μέχρι τις 02/10/2023 και ώρα 10:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης. Ορίζεται η 03/10/2023, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00. 14. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (145.092,00 €). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Για την εγγυημένη λειτουργία απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). 15. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5201690 από το Ταμείο Συνοχής και το Π.Δ.Ε. (κωδικός ενάριθμου έργου 2022ΣΕ27510081) και με Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΧ για το ΦΠΑ. Πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 16. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο Β.9 της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης. 17. Δικαιούμενοι συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 18. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: • Να διαθέτουν αθροιστικά γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών που θα προκύπτει από μία (1) ή έως και  τρεις (3) τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις ίσο ή μεγαλύτερο του 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία μία τουλάχιστον σύμβαση τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύων ρευστών με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, λογισμικό τηλελέγχου – τηλεχειρισμού SCADA, μετρητών παροχής και συστημάτων παρακολούθησης ποιότητας νερού, που θα περιλαμβάνει έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου, τουλάχιστον δέκα τοπικούς σταθμούς ελέγχου και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό ίσο με το 20% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης πράξης άνευ  Φ.Π.Α., Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης υδρομέτρων, που θα περιλαμβάνει έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου και τουλάχιστον τρεις χιλιάδες υδρομετρητές και Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία μία τουλάχιστον σύμβαση που να εμπεριέχει ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής συλλογής, επεξεργασίας και απεικόνισης συλλεγόμενων μετρήσεων. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των κυρίων του έργου ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου. 19. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 20. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης. Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο  με τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» και (β) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΤΒΑ = 0,50 X (ΣΤΠ) / (maxΣΤΠ) + 0,50 X (minΣΟΠ) / (ΣΟΠ), Όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Οικονομικού φορέα, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Οικονομικού φορέα, maxΣΤΠ η μέγιστη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς μεταξύ όλων των Οικονομικών φορέων, minΣΟΠ η χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των Οικονομικών φορέων και ΣΟΠ η συνολική οικονομική προσφορά του Οικονομικού φορέα. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 21. Διαδικασίες προσφυγής. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον Αναθέτων Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. Περαιτέρω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4  της Διακήρυξης. 22. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25-08-2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

Αρχεία προς λήψη :

Close Menu