Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Ξήρανση ιλύος Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2023

By 23-05-2023July 6th, 2023No Comments

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Ξήρανση ιλύος Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ” 5ος 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΨΙΨΧΟΕΨΡ-ΠΡΔ
Αριθ. Πρωτ. 5167
Χανιά: 02/05/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ **ΝΕΑ** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Δείτε στο τέλος του άρθρου στα “Αρχεία προς λήψη” διευκρινίσεις)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή με αξιολόγηση μελέτης, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 50 παρ. 1 και 4.

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επωνυμία :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά

Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά)

Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36253

Φαξ. : 28210 36288

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyach.gr

Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αγγελική Σταθοπούλου

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί

Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

 1. Κωδικός CPV : 45252127-4, 45252130-8, 90481000-2
 2. Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ
 3. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά)
 1. Αντικείμενο Σύμβασης

Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας θερμικής ξήρανσης της ιλύος που παράγεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χανίων  στην περιοχή «Κουμπελής» στο ΒΑ άκρο του Δήμου Χανίων.

Ο Ανάδοχος κατασκευής θα είναι υπεύθυνος και για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 4 έτη.

 1. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 2. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 9.707.064,00 € χωρίς ΦΠΑ.

που αναλύεται σε:

ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 8.007.064,00 €

ΤΜΗΜΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (4ΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) : 1.700.000,00 €

Το Τμήμα Α του έργου δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ(Ν.2859/2010) σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014. Το τμήμα Β (τετραετής λειτουργία και συντήρηση) υπόκειται σε Φ.Π.Α..

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Διάρκεια Σύ­μβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εβδομήντα τέσσερις  (74) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που αναλύεται ως παρακάτω:

10.1  Η συνολική προθεσμία περαίωσης του Τμήματος Α του έργου (κατασκευή έργου και δωδεκάμηνη

δοκιμαστική λειτουργία) ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.

10.2 Η συνολική προθεσμία περαίωσης του Τμήματος Β του έργου (4ετής λειτουργία και συντήρηση) ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια – σαράντα οκτώ (48) μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του Τμήματος Α.

 1. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr.

 1. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 200178, μέχρι τις 27/06/2023 και ώρα 10:00.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Ορίζεται η 29/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (194.000,00€) με ισχύ τουλάχιστον έως 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης Έργου (Τμήμα Α’) και σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών (Τμήμα Β’), χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

 1. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής

Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομή διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του έργου με τίτλο : «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Γ: «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Το Τμήμα Α του έργου (Κατασκευή έργου και δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία) συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

Το τμήμα Β (τετραετής λειτουργία και συντήρηση) χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και υπόκειται σε Φ.Π.Α..

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €), που αφορά το τμήμα Α, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,3%  επί της αρχικής συμβατικής αξίας που αφορά το Τμήμα Α, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

 1. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΥΔΡΛΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 ,4  και 5 του άρθρου 254  και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της  1ης  τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, της 4ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά και της 3ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

18.1. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της  1ης  τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, της 4ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά και της 3ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

18.2. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την τελευταία δεκαπενταετία (15ετία), πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία και να έχουν λειτουργήσει επιτυχώς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους:

 • μιας τουλάχιστον μονάδας επεξεργασίας και διαχείρισης ιλύος. Ως μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης ιλύος (λυματολάσπης) γίνονται δεκτές μονάδες ξήρανσης, ή αφυδάτωσης ή αναερόβιας χώνευσης ιλύος, η δυναμικότητα των οποίων να είναι τουλάχιστον 1.000 kg ξηρών στερεών ημερησίως.
 • μιας μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοαερίου σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, υγρών αποβλήτων ή στερεών απορριμμάτων, δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000 m3 βιοαερίου ημερησίως.

Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας ως μέλος Κοινοπραξίας ο επικαλούμενος θα πρέπει να έχει εκτελέσει εργασίες προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το 25% του προϋπολογισμού του έργου.

Η εμπειρία κατασκευής και η εμπειρία λειτουργίας μπορεί να έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων.

Σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας η ανωτέρω εμπειρία θα εξασφαλίζεται αθροιστικά από τα μέλη της Κοινοπραξίας και οι φορείς εμπειρίας πρέπει να συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 30 % στη διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και

την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς

φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης. Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στον αναθέτοντα φορέα, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αναθέτοντα φορέα.

Ειδικότερα, ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές – Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Μελέτη Εφαρμογής του Έργου εφόσον καταστεί ανάδοχος. Η συνεργασία αυτή αφορά τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων – μελετητών:

 • Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Κατηγορία 9) , τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
 • Υδραυλικές Μελέτες (Κατηγορία 13), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
 • Χημικοτεχνικές Μελέτες (Κατηγορία 18), τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας.

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων εγγεγραμμένων στο οικείο Μητρώο. Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει την εμπειρία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.

 1. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η αξιολόγηση της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν.4412/2016, αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του Ν. 4412/2016.

 1. Διαδικασίες προσφυγής

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Περαιτέρω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.

 1. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17-05-2023

 1. Άλλες πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης.

O Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

Αρχεία προς λήψη :

 

04/07/2023

 

05/07/2023

 

Close Menu