Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ” 7ος 2023

By 17-07-2023August 11th, 2023No Comments

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ” 7ος 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 90ΟΧΟΕΨΡ-ΗΓ9
Αριθ. Πρωτ. 8699
Χανιά: 13/07/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)

Δόθηκε παράταση του διαγωνισμού έως 07/09/2023

(Δείτε στο τέλος του άρθρου, στα Αρχεία προς λήψη)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή.

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επωνυμία :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, 73300, Χανιά

Κωδ. NUTS : ΕL 434 (Χανιά)

Τηλ. επικοινωνίας : 28210 36266

Φαξ. : 28210 36288

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyach.gr

Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyach.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Χρυσαυγή Παπαδογιάννη

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί

Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

 1. Κωδικός CPV : 45252127-4, 45252130-8
 2. Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ
 3. Κωδικός NUTS : ΕL 434 (Χανιά)
 1. Αντικείμενο Σύμβασης

Το έργο αφορά τις εργασίες για την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρολογικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Χανίων.

 1. Η Σύμ­βαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 2. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 7.230.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ(Ν.2859/2010) σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014.

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Διάρκεια Σύ­μβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyach.gr.

 1. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 201549, μέχρι τις 17/08/2023 και ώρα 10:00.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Ορίζεται η 18/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (144.600,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έως 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

 1. Βασικοί Όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής

Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην ΕΕΛ Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 7.631.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Β: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Η επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν υποέργο είναι ποσού 7.230.000,00 €.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  ποσού έως εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,3%  επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

 1. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 ,4  και 5 του άρθρου 254  και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της 4ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και της 3ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως    άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

18.1. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της  4ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και της 3ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

18.2. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την τελευταία δεκαπενταετία (15ετία), πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς υπό την έννοια της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο έργο κατασκευής, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 15.000 ισοδύναμων κατοίκων (ΙΚ).

Διευκρινίζεται ότι η τεχνική ικανότητα της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει απαραιτήτως να αφορά σε μονάδες επεξεργασίας, που περιλαμβάνουν και τον Η/Μ εξοπλισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας και να μην περιορίζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να αφορά νέα ΕΕΛ ή επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ΕΕΛ. Στην κάθε περίπτωση ο όρος των ισοδυνάμων κατοίκων αφορά την κατασκευασθείσα και όχι την μελετηθείσα μονάδα.

Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας ως μέλος Κοινοπραξίας ο επικαλούμενος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 25% του συνόλου του έργου.

Σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας για το έργο ο φορέας της εμπειρίας θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 30 % στη διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και

την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς

φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

 1. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του Ν. 4412/2016.

 1. Διαδικασίες προσφυγής

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Περαιτέρω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.

 1. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

07-07-2023

 1. Άλλες πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης.

O Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Παναγιώτης Σημανδηράκης

Αρχεία προς λήψη :

 

 

 

Close Menu